Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Vážení občania!

 

Neustále pracujeme na vývoji novej webovej stránky nášho mesta.  Údaje sa v súčasnosti spresňujú a aktualizujú.

Mestská polícia

Kontakty na MsP

NÚDZOVÉ VOLANIE: 159

Telefon centrála: 056/ 63 210 64

Policajná hliadka: 0915 943 495

E-mail: mestskapolicia@kralovskychlmec.sk

Adresa: L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec / budova MsÚ /

Mestská polícia

Základné úlohy Mestskej polície

Mestská polícia mesta Kráľovský Chlmec je poriadkový útvar zriadený na základe zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii a podľa tohto zákona má za povinnosť predovšetkým:

 • zabezpečovať verejný poriadok na území mesta a spolupôsobiť pri ochrane života a zdravia občanov,
 • dbať o ochranu životného prostredia na území mesta,
 • spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta a občanov pred poškodením, zneužitím, odcudzením,
 • dbať o dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na verejných priestranstvách,
 • vykonávať rozhodnutia primátora a starostov,
 • kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a mestských častí a ukladať a vyberať pokuty v prípade ich porušenia ( ide napríklad o VZN upravujúce čistenie chodníkov, v zime odpratávanie snehu, nepovolené skládky, trhový poriadok, užívanie verejného priestranstva, ochranu verejnej zelene, státie motorových vozidiel na chodníkoch, vraky, povinnosti majiteľov psov, poplatky z reklamy, nepovolené státie na vyhradených boxoch, požívanie alkoholu na verejnosti, režim pešej zóny, atď. )

Ďalej mestská polícia ukladá a vyberá pokuty podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o:

 • priestupky proti poriadku v správe
 • priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • priestupky na úseku cestného hospodárstva
 • priestupky na úseku podnikania
 • priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
 • priestupky proti verejnému poriadku
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • priestupky proti majetku
 • priestupky podľa osobitných predpisov ( napríklad niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka, atď. )

Mestská polícia má povinnosť zo zákona:

 • podieľať sa na záchranných prácach v prípade prírodných pohrôm
 • oznamovať príslušným štátnym orgánom ( Policajný zbor, priestupkové referáty okresných úradov, Štátna veterinárna správa, atď. ) porušenia právnych predpisov, ktoré zistí a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta alebo mestskej časti
 • plní úlohy na úseku prevencie

Mestský policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený najmä:

 • vyzvať osobu, aby upustila od svojho protiprávneho konania,
 • zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a odovzdať na najbližšom útvare Policajného zboru,
 • urobiť bezpečnostnú prehliadku zadržanej osobe,
 • zastavovať vozidlá, ak vodič porušil zákazovú dopravnú značku alebo zákazové dopravné značenie,
 • požadovať preukázanie totožnosti,
 • požadovať vysvetlenie a za tým účelom vyzvať osobu, aby sa dostavila na útvar mestskej polície. Ak osoba výzve nevyhovie, môže ju mestský policajt predviesť a ak je to nevyhnutné, aj za použitia donucovacích prostriedkov,
 • otvoriť byt, ak je ohrozený život, zdravie osoby alebo hrozí závažná škoda na majetku,
 • odňať vec, ak je odôvodnený predpoklad, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie, alebo môže byť zhabaná alebo môže súvisieť s trestným činom alebo ide o vec hľadanú.

Mestský policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený, za podmienok stanovených v zákone, použiť donucovacie prostriedky:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
 • slzotvorné prostriedky
 • obušok
 • putá
 • služobný pes
 • technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

Odborná spôsobilosť a odborná príprava mestských policajtov

Príslušník mestskej polície môže plniť úlohy mestskej polície len vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou a získal odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru po absolvovaní odbornej prípravy. Podrobnosti o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy mestských policajtov a o ustanovení odborných komisií stanovuje Nariadenie vlády SR č. 460/2000. ( Úplné znenie zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. a znení zákona NR SR č. 319/1999 Z.z. viď Zbierka zákonov )

mestska-policia-300x150-2

Organizačná štruktúra

Náčelník MsP: Mgr. Jozef KALAPOS

Zástupca náčelníka MsP: Bc. Gergö BODROGI

Príslušníci MsP:

 • Tomáš BATTA
 • Štefan DOBÓ
 • Norbert NAGY
 • Bc. Ádam PÁSZTOR
 • Jozef ŠIMKO
 • Vincent TÓTH

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 18. 12. 2022
sneženie 1 °C -1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia