Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a zodpovedá sa mestskému zastupiteľstvu, ktoré ho volí a odvoláva na šesť rokov. Po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.
Hlavným kontrolórom Mesta Kráľovský Chlmec je Ing. Alexander Tóth.

Hlavný kontrolór kontroluje najmä: príjmy a výdavky rozpočtu mesta, nakladanie s majetkom mesta. Výsledky kontroly predkladá priamo MsZ.

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s poradným hlasom.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí vzdaním sa funkcie, alebo odvolaním z funkcie. Rozsah činnosti, organizačnú štruktúru, pôsobenie kontroly a odmeňovanie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu   a   odvolanie   hlavného   kontrolóra   potvrdzuje  obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra  neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho  všetky práva a povinnosti  ostatného vedúceho zamestnanca podľa  osobitného predpisu.
Hlavný kontrolór  nesmie podnikať alebo  vykonávať inú  zárobkovú činnosť  a byť členom riadiacich, kontrolných  alebo  dozorných   orgánov  právnických  osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú   činnosť,   pedagogickú   činnosť,   lektorskú   činnosť, prednášateľskú činnosť,   prekladateľskú  činnosť,  publicistickú činnosť, literárnu  alebo umeleckú činnosť  a na správu  vlastného majetku  alebo správu  majetku svojich maloletých detí.
Kontrolnú činnosť  vykonáva nezávisle  a  nestranne  v súlade  so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • starostu,
 • člena  orgánu  právnickej  osoby,  ktorej  zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • iného zamestnanca obce,
 • podľa osobitného zákona.

Úlohy hlavného kontrolóra

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
 • predkladá obecnému  zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu  kontrolnej činnosti,  ktorý musí byť najneskôr  15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve  zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného   účtu  obce   pred  jeho   schválením  v  obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá  správu   o  výsledkoch  kontroly   priamo  obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá  obecnému zastupiteľstvu  najmenej raz  ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje   so   štátnymi   orgánmi   vo  veciach  kontroly hospodárenia  s  prostriedkami  pridelenými  obci  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
 • je  povinný  vykonať  kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada obecné zastupiteľstvo.

Hlavný  kontrolór sa  zúčastňuje na  zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a   obecnej  rady  s  hlasom   poradným;  môže  sa zúčastňovať   aj  na   zasadnutiach  komisií   zriadených  obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór  je oprávnený nahliadať  do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný  kontrolór  je  povinný  na  požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky  kontrol  poslancom  obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec na I. polrok 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 459.11 kB

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, streda 17. 7. 2024
silný dážď 36 °C 20 °C
štvrtok 18. 7. takmer jasno 31/20 °C
piatok 19. 7. zamračené 32/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 30/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia