Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo uznesením č. 470 zo dňa 28.06.2012 tento rokovací poriadok mestského zastupiteľstva:

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

 

1.   Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci (ďalej len“MsZ“) upravuje pravidlá, podmienky a spôsob prípravy, priebeh rokovania MsZ, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.
2.   O otázkách, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, rozhoduje MSZ podľa zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon o obecnom zriadení“). V prípade, že zákon o obecnom zriadení uvedenú otázku rovnako neupravuje, rozhoduje o nej MsZ priamo na zasadnutí tak, že dáva o nej hlasovať.
3.   MsZ vykonáva vyhradenú pôsobnosť a právomoci podľa zákona o obecnom zriadení, ďalej podľa Štatútu mesta  Kráľovský Chlmec a ďalších vnútroorganizačných noriem Mesta Kráľovský Chlmec.

 

Článok 1

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

1.  Prvé zasadnutie MsZ po voľbách zvoláva primátor mesta (ďalej len „primátor“) zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb. Ak tak neurobí, zasadnutie MsZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie MsZ, vedie ho zástupca primátora . Pri neprítomnosti alebo odmietnutí viesť zasadnutie MsZ zástupcom primátora, vedie ho iný poslanec  poverený MsZ.

2.  Pred prvým a posledným zasadnutím MsZ v príslušnom volebnom období sa hrá štátna hymna Slovenskej republiky.  Prvé zasadnutie MsZ predsedajúci otvorí a vedie až do zloženia sľubu  novozvoleného  primátora.

3.   Po otvorení zasadnutia predseda mestskej volebnej komisie informuje o výsledkoch volieb primátora a poslancov MsZ (ďalej len „poslanci“).

4.  Zložením  sľubu sa novozvolený primátor mesta ujíma vedenia MsZ. Zloženie sľubu spočíva v prečítaní textu sľubu a podpiše jeho písomné vyhotovenie. Odmietnutie sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok zánik mandátu primátora.

5.    Novozvolení poslanci skladajú sľub poslanca do rúk novozvoleného primátora.

6.  Novozvolený primátor predloží na začiatku rokovania MsZ návrh na schválenie programu prvého zasadnutia MsZ, ktorý je zameraný na ustanovenie orgánov potrebných k riadnemu fungovaniu samosprávy v príslušnom volebnom období.

7.  V zmysle schváleného programu sa verejným hlasovaním uskutočnia voľby členov a predsedov komisií. Navrhovaní kandidáti sú volení s prihliadnutím na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v MsZ. Zvolený je ten, kto získa najvyšší počet hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Návrhy kandidátov na voľby predsedov komisií predkladajú poslanci. V prípade, že v prvom kole volieb žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, uskutoční sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Aj v druhom kole je na zvolenie potrebné získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Členovia komisií MsZ sa volia verejným hlasovaním  na základe návrhov poslancov podľa jednotlivých komisií.

8. Na prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

Druhá časť

Zmeny v členstve mestského zastupiteľstva a jeho orgánov

čl. 2

Zmeny v členstve mestského zastupiteľstva

 

1.   Mandát poslanca zaniká v prípadoch uvedených v § 25 ods. 2 písm. a) až j) zákona o obecnom zriadení.

 

2.   Ak poslanec:

a)   bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b)   zmenil trvalý pobyt mimo územia mesta,
c)   zastáva funkciu uvedenú v § 11 ods. 2. zákona o obecnom zriadení, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať mesto. Doručená informácia musí, okrem presného vymedzenia skutočnosti zakladajúcej zánik poslaneckého mandátu, obsahovať aj uvedenie dátumu jej vzniku.

 

3.   Poslanec MsZ sa môže svojho mandátu vzdať z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.

 

4.   Mandát poslanca MsZ zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu primátora jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu.

 

5.   Ak poslanec závažným spôsobom porušil poslanecký sľub, môže mu MsZ navrhnúť, aby sa vzdal funkcie poslanca.

 

6.   Ak sa uprázdni v MsZ mandát, nastupuje za poslanca MsZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do MsZ  v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa osobitného predpisu (§ 44 ods. 2 a 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov).

 

7.   Nastúpenie náhradníka vyhlási MsZ do 15 dní  potom, čo sa uprázdnil mandát  a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše primátor.

 

Tretia časť

Príprava podkladov na zasadnutie mestského zastupiteľstva

čl. 3

Príprava podkladov

 

1.   Prípravu rokovania MsZ organizuje  mestský úrad v súčinnosti s primátorom a poslancami .

 

2.   Materiály určené na rokovanie MsZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenia MsZ, resp. všeobecne záväzné nariadenia  mesta (ďalej len “nariadenie”).

 

3.   Každý materiál musí obsahovať (viď: Prílohu č.1):

a)   titulnú stranu materiálu, na ktorej sa uvedie:

      1. presný názov materiálu
      2. meno a funkciu spracovateľa,
      3. návrh, kto má byť prizvaný k prerokovaniu materiálu,
      4. meno, funkciu a podpis predkladateľa,
      5. návrh na uznesenie

b)   stanovisko, príp. pripomienky komisií. MsZ.

 

4.   Materiály na rokovanie MsZ musia byť vypracované prehľadne, vecne správne, terminologicky presne a jasne. Musia byť stručné, pritom však úplné, musia obsahovať konkrétne návrhy na riešenia a dôsledky ich prijatia. Obsiahlejšie údaje, prehľady a vysvetlenia sa uvádzajú  spravidla v prílohách.
5.  Ak sa predkladá návrh nariadenia, musí materiál obsahovať presné znenie návrhu nariadenia. K návrhu sa pripája  dôvodová správa, ktorá musí obsahovať odôvodnenie potrebnosti nariadenia a odôvodnenie jednotlivých závažnejších ustanovení navrhovaného nariadenia. V dôvodovej správe sa tak isto uvedie  predpokladaný dopad nariadenia na rozpočet mesta.
6.   Súčasťou návrhu nariadenia je aj písomné vyhodnotenie pripomienok, ktoré obsahuje:

     – stručný obsah pripomienky,
     – údaje o tom, kto predložil pripomienky,
     – ktorým pripomienkam a z akých  dôvodov sa vyhovelo alebo nevyhovelo.

 

čl. 4

Materiály

 

1.   Mestský úrad zabezpečí, aby materiály boli poslancom doručené najneskôr 3 dní pred zasadnutím MsZ konaného v termíne podľa vopred schváleného plánu zasadnutí MsZ . V prípade zasadnutia zvolaného podľa čl. 5 ods. 2, 3, 4 môže byť táto lehota kratšia, nie však menej ako  2  dní pred rokovaním MsZ. Materiály sa poslancom doručia elektronicky resp. uložením na sekretariáte mestského úradu. Mestský  úrad tiež zabezpečí, aby boli materiály určené na rokovanie MsZ najneskôr 3 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva zverejnené na úradnej tabuli mesta , internetovej stránke mesta.
2.  Pri predkladaní návrhu nariadenia spracovateľ zabezpečí najneskôr 3 dní pred rokovaním MsZ predloženie vyhodnotených pripomienok poslancom elektronickou formou.

 

čl. 5
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva

 

1.   Zasadnutia MsZ sa konajú najmenej raz za tri mesiace v termínoch stanovených časovým plánom zasadnutí MsZ schváleným MsZ.
2.   Mimo termínov stanovených časovým plánom zasadnutí sa zasadnutia MsZ konajú:

      a) na podnet primátora mesta za účelom prerokovania závažných úloh, s ktorými plán práce nepočítal,
      b) na základe uznesenia MsZ,
      c) na základe žiadosti aspoň jednej tretiny poslancov mestského zastupiteľstva, kedy primátor mesta je povinný zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní  od doručenia žiadosti na jeho konanie; žiadosť sa musí podať primátorovi mesta písomne a musí obsahovať návrh programu zasadnutia.
     d) na základe petície skupiny obyvateľov obce v počte 30 % oprávnených voličov (podľa § 11a ods. 1 písm. c) alebo podľa § 13a ods. 3 písm. a) 1. bod  zákona o obecnom zriadení), kedy je primátor mesta povinný zvolať zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní *  odo dňa doručenia petície mestu. (*dátum je potrebné navrhnúť s ohľadom na zákonnú povinnosť konania miestneho referenda do 90 dní odo dňa doručenia petície mestu, pričom zároveň odporúčame ponechať si dostatočný  časový priestor na preskúmanie a overenie petície) 

3.   Mimo termínov stanovených časovým plánom zasadnutí sa zasadnutia MsZ môžu konať aj pri slávnostných príležitostiach.
4.   V prípade, keď nie je vopred schválený časový plán zasadnutí MsZ, primátor mesta zvolá zasadnutie MsZ tak, aby sa konalo najneskôr v deň, ktorým uplynú tri mesiace od posledného zasadnutia MsZ.
5.   Zasadnutia MsZ podľa ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 4. zvoláva primátor mesta písomnou pozvánkou zaslanou poslancom mestského zastupiteľstva cestou mestského úradu najneskôr 3 dní pred zasadnutím MsZ. Zástupca primátora mesta zvoláva rovnakým spôsobom zasadnutia MsZ v čase, keď zastupuje primátora mesta.
6.   Ak primátor mesta nezvolá zasadnutie podľa ods. 1. , ods. 2 písm. b), d) a ods. 4, zvolá ho zástupca primátora mesta spôsobom uvedeným v ods. 5, s tým, že pozvánku zasiela najneskôr  3 dní pred zasadnutím MsZ.
7.   Ak zástupca primátora mesta v čase zastupovania primátora mesta nezvolá zasadnutie MsZ podľa ods. 1, ods. 2 písm. b), d) alebo ods. 4 spôsobom uvedeným v ods. 5, zvolá ho rovnakým spôsobom  poverený poslanec MsZ s tým, že pozvánku zasiela najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6. Poslanec MsZ, ktorý bol poverený  MsZ zvolá zasadnutie aj vtedy, ak zástupca primátora nezvolá zasadnutie MsZ podľa ods. 6.
8.   Ak primátor nezvolá zasadnutie podľa ods. 2 písm. c) spôsobom uvedeným v ods. 5  tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho konanie, zasadnutie MsZ sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie so začiatkom o 16:30 hodine. O konaní zasadnutia v takom prípade informuje primátora a poslancov zaslaním písomnej pozvánky poslanec určený skupinou poslancov, ktorí podali žiadosť o konanie zasadnutia MsZ v zmysle ods. 2 písm. c).
9.   Rokovacím dňom MsZ je spravidla štvrtok s tým, že rokovanie sa začína o 16:30 hodine a pokračuje najdlhšie do 22:00 hodiny, ak MsZ nerozhodne inak.
10.  V pozvánke na zasadnutie MsZ musí byť uvedený čas, miesto konania zasadnutia MsZ ktoré musí byť určené len v rámci územia mesta a navrhnutý program rokovania. Návrh programu rokovania mestský úrad povinne zverejní na úradnej tabuli mesta aspoň 3 dní   pred zasadnutím MsZ.

 

Štvrtá časť

Rokovanie mestského zastupiteľstva

čl. 6

Rokovanie zastupiteľstva

 

1.   Rokovania MsZ sú zásadne verejné.

2.   MsZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak sú predmetom rokovania veci uvedené v § 12 ods. 9, písm. a), b) zákona o obecnom zriadení.
3.   Návrh na vyhlásenie zasadnutia, alebo jeho časti za neverejné, môže predložiť ktorýkoľvek z poslancov alebo primátor. MsZ rozhoduje o tomto návrhu hlasovaním bez rozpravy.
4.   Na zasadnutí MsZ alebo jeho časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, sa zúčastňuje prednosta úradu, právnik mesta,  hlavný kontrolór, predkladateľ materiálu, zamestnanec mesta poverený vyhotovením zápisnice o priebehu zasadnutia MsZ, vedúci oddelení úradu. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom MsZ, o čom MsZ rozhodne hlasovaním bez rozpravy.

 

čl. 7

Účasť poslancov

 

1.    Poslanci MsZ sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí MsZ. Neúčasť na rokovaní MsZ oznamuje poslanec vopred, spravidla písomne primátorovi mesta.
2.   Oneskorený príchod na zasadnutie MsZ ako aj predčasný odchod zo zasadnutia oznamuje poslanec pred otvorením zasadnutia MsZ primátorovi mesta a počas zasadnutia MsZ predsedajúcemu.                                                                                                                                                                                                                                      3.   Ak sa poslanec počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach MsZ, zanikne jeho poslanecký mandát. Na účely tohto odseku sa za neúčasť na zasadnutí MsZ považuje aj neúčasť v trvaní menej  ako  polivice na jeho jednotlivom zasadnutí.

 

čl. 8

Účasť iných osôb na zasadnutí zastupitelstva

 

1.   Okrem poslancov MsZ a primátora sa na celom zasadnutí povinne zúčastňujú: prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, právnik mesta, zamestnanec mesta poverený vyhotovením zápisnice o priebehu zasadnutia MsZ, vedúci oddelení mestského úradu . Ostatní zamestnanci mesta,  štatutárne orgány a zamestnanci právnických osôb založených alebo zriadených mestom sa zúčastňujú zasadnutia podľa požiadaviek predkladateľa.
2.   Ak sa niektorý z uvedených subjektov nemôže zúčastniť zasadnutia MsZ, poverí tým svojho zástupcu.

    

čl. 9

Miesta a sedenie

 

1.    Pre primátora, poslancov a pre ďalšie subjekty uvedené v čl. 8 sú v zasadacej miestnosti vyhradené osobitné miesta . Za predsedníckym stolom je vyhradené miesto pre primátora mesta.
2.   V čase rokovania MsZ nesmie tieto miesta nikto iný obsadiť a poslanci sú povinní pri hlasovaní zdržiavať sa na svojich vyhradených sedadlách.

 

čl. 10

Vedenie rokovania

 

1.   MsZ rokuje vždy v zbore.
2. Ak v tomto rokovacom poriadku nie je uvedené inak rokovanie MsZ vedie primátor. Počas neprítomnosti primátora zástupca primátora resp. poverený poslanec MsZ..
3.   Primátor, zástupca primátora a poslanec MsZ, ktorí sú oprávnení viesť zasadnutie MsZ, sa na účely nasledujúcich článkov označujú ďalej len „predsedajúci“.

 

čl. 11

Začiatok a otvorenie zasadnutia

 

1.   Primátor otvorí rokovanie v čase určenom v pozvánke ako začiatok, najneskôr do 30 minút po čase určenom ako začiatok rokovania MsZ, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní MsZ sa vopred ospravedlňuje primátorovi. Dôvod neúčasti zapisovateľ uvedie v zápisnici.
2.   V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase určenom ako začiatok rokovania mestského zastupiteľstvaMsZ, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie .
3.  Ak počas rokovania klesne počet prítomných poslancov pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, MsZ sa stane nespôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci na 15 minút preruší rokovanie.  V  prípade,  že  MsZ ani po tomto prerušení nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, zvoláva primátor do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

 

čl. 12

Zasadnutie a jeho priebeh

 

1.   Po otvorení rokovania MsZ primátor oznámi počet prítomných poslancov, mená poslancov, ktorí sa mu ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí a dôvod neúčasti. Potom predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na voľbu návrhovej prípadne volebnej komisie, určí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Každý poslanec a predkladateľ, len v prípade ním predkladaného materiálu,  môže navrhnúť zmenu  (zmenou sa rozumie vypustenie alebo doplnenie bodu programu) navrhovaného programu s odôvodnením. O takejto zmene  MsZ  rozhodne  hlasovaním .MsZ môže hlasovaním, na návrh predsedajúceho alebo poslanca, v priebehu rokovania zmeniť poradie prerokovania materiálov alebo zlúčiť body rokovania.
2.   Otázkou na overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ zistí, či bola táto overená, prípadne aké boli proti nej podané námietky. Ak k zápisnici neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú. Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich MsZ po vyjadrení overovateľov hlasovaním.
3.   Overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia MsZ, ďalej dozerajú na dozerajú na hlasovanie, konanie volieb a na výzvu predsedajúceho sčítavajú hlasy.
4.   Prerokovanie akéhokoľvek  materiálu mimo schváleného programu sa nemôže začať, ak tento nebol prerokovaný v komisiách MsZ, okrem prípadu, keď:

     a) navrhovateľom je primátor,
     b) navrhovateľom je skupina aspoň nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva.

5.   Ďalšou podmienkou prerokovania akéhokoľvek bodu programu je, že všetky materiály, ktoré majú slúžiť ako podklad pre rokovanie, boli poslancom doručené najmenej 3dní dní pred termínom zasadnutia MsZ.
6.   Ak predsedajúci aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu ktoréhokoľvek z poslancov MsZ odmietne dať hlasovať o návrhu programu rokovania, o jeho zmene alebo o jeho doplnení, stráca právo viesť zasadnutie MsZ, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak predsedajúcim je zástupca primátora alebo zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ ho ďalej  poverený poslanec MsZ.
7.   Ak na zasadnutí MsZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie MsZ ,ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ.

 

čl. 13

Uvedenie materiálu

 

1.   Predsedajúci ďalej riadi rokovanie tak, aby malo pracovný charakter a vecný priebeh bez zbytočných formálností a komentovania a aby splnilo svoj účel v súlade so schváleným programom.
2.  K prerokúvanému bodu programu spravidla ako prvý vystúpi navrhovateľ (predkladateľ) materiálu, ktorý bod programu stručne uvedie. Predkladateľ môže poveriť prednesením návrhu príslušného odborného zamestnanca, ak sa na spracovaní podieľal.

 
čl. 14

Rozprava

 

1.    Do rozpravy sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky.
2.  Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom a po nich ostatným  účastníkom rokovania (čl. 8) prítomným na zasadnutí MsZ. Najskôr však udelí slovo tým poslancom, ktorí chcú predniesť pozmeňovacie alebo doplňujúce návrhy.
3.  Ak na rokovaní MsZ požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa udelí, a to ešte pred udelením slova poslancom.

4.   V prípade rozdielnych návrhov, resp. v sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú počas rokovania a je potreba ich prerokovania v poslaneckom klube, na požiadanie zástupcu poslaneckého klubu, predsedajúci vyhlási prestávku a určí dĺžku jej trvania.
5.   Ak MsZ zriadilo k prerokúvanej veci poradné orgány (najmä stále a dočasné komisie), môže si pred prijatím rozhodnutia vo veci vypočuť ich stanovisko a to najmä vtedy, ak toto nie je obsiahnuté v prerokovávanom materiáli.
6. MsZ je oprávnené vyžiadať si k prerokúvanej problematike, vyjadrenie prednostu a ďalších zamestnancov mestského úradu, hlavného hlavného kontrolóra, právnika mesta,  štatutárne orgány právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Oslovený je povinný predniesť svoje stanovisko na vyzvanie predsedajúceho.

 

čl. 15

Udelenie slova rečníkovi

 

1.    Predsedajúci udeľuje prihláseným rečníkom slovo v poradí, v akom sa o slovo prihlásili.
2.   Rečníka k vystúpeniu menovite vyzýva predsedajúci. Ak predsedajúci niekomu slovo neudelil, nesmie sa ho ujať.
3.  Ak predsedajúci v rozpore s týmto rokovacím poriadkom neudelí slovo poslancovi, ktorý sa do rozpravy prihlásil  aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu dotknutého poslanca, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutia MsZ, vedie ho ďalej iný poslanec, poverený MsZ.
4.   V prípade, ak na zasadnutí MsZ má na základe predchádzajúceho oznámenia vystúpiť cudzí štátny príslušník, ktorým je poslanec Európskeho parlamentu,  mestský úrad zabezpečí prítomnosť tlmočníka do slovenského jazyka.
5.   Na zasadnutí MsZ má právo sa zúčastniť aj obyvateľ mesta a ten, kto má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,  je v meste prihlásený na prechodný pobyt. V prípade, že takýto občan požiada na rokovaní MsZ o slovo, predsedajúci mu slovo udelí len so súhlasom MsZ a len k prerokovávaným otázkam a problémom.
6.   MsZ sa môže uzniesť, žs prihláseným do diskusie limituje dlžku vystúpenia max. na 2 minúty.

 

čl. 16

Faktická poznámka

 

1.   MsZ sa môže na návrh predsedajúceho alebo poslanca uzniesť bez rozpravy na rečníckom čase (limitovaní dĺžky vystúpenia rečníkov) alebo na maximálnom počte rečníckych vystúpení k tomu istému bodu rokovania. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na subjekty uvedené v čl. 14 ods. 3.
2.   Poslanec má v rozprave právo na faktickú poznámku, ktorou reaguje na vystúpenie ostatného rečníka. Nemôže však v nej  uplatňovať vecné stanoviská k prerokovanej veci a pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
3.   Slovo na prednesenie faktickej poznámky udelí predsedajúci po vystúpení rečníka. Počet faktických poznámok je neobmedzený.
4.   Prednesenie faktickej poznámky ani prípadná odpoveď na faktickú  poznámku nesmie prekročiť čas 1 minúty.
5.   Predsedajúci môže výnimočne udeliť právo na faktickú poznámku aj subjektom uvedeným v čl. 8 ods. 1.

čl. 17

Pozmeňovacie a doplňujúce návrhy

 

1. Poslanci môžu v rámci rozpravy k prerokovávanému bodu programu a k súvisiacemu návrhu uznesenia prednášať pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Návrhy sa musia vzťahovať k prerokovávanému materiálu a má z nich byť zrejmé, na čom sa má MsZ uzniesť.
2.   Predsedajúci môže požiadať poslanca, aby svoj návrh spresnil.
3. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť, pokiaľ MsZ nepristúpilo k hlasovaniu o ňom.

 

čl. 18

Ukončenie rozpravy

 

1.  Ak v rozprave vystúpili všetci, ktorí sa do nej prihlásili, predsedajúci rozpravu ukončí.
2.  Ak boli k prerokovávanému bodu podané pozmeňovacie alebo doplňujúce návrhy, predsedajúci dá o nich hlasovať, pričom  pred každým hlasovaním oznámi o akom návrhu sa bude hlasovať.
3.  O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje ešte pred  hlasovaním o návrhu na uznesenie a to v poradí, v ktorom sa podali; pokiaľ MsZ  nerozhodne inak.
4.  Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie  návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa  už nehlasuje.
5.  Po hlasovaní o prípadných zmenách návrhu urobí predsedajúci záver k prerokovávanému bodu programu a výsledok rokovania formuluje do návrhu uznesenia, ak návrh nebol poslancom vopred doručený písomne alebo predložený v inej forme.
6.  V zložitejších prípadoch môže predsedajúci požiadať poslancov, aby návrh uznesenia spresnili podľa záverov rokovania, najmä ak sa neprijme predložený návrh na uznesenie k danému bodu rokovania.

 

čl. 19

Prerušenie zasadnutia, prestávka a ukončenie zasadnutia

 

1.     Uznesením MsZ je možné jeho rokovanie prerušiť. Návrh na prerušenie rokovania môže predložiť primátor alebo ktorýkoľvek z poslancov MsZ. O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie  pokračovať.
2.   Po každých dvoch hodinách rokovania vyhlási predsedajúci 10 minútovú prestávku, ak MsZ nerozhodne inak.
3.  Ak niekto ruší zasadnutie MsZ, najmä svojim neprístojným správaním a porušovaním tohto rokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti.
4.   Po prorokovaní  všetkých  bodov programu rokovania MsZ vyhlási predsedajúci zasadnutie za skončené.

 

Piata časť

Príprava uznesení mestského zastupiteľstva

čl. 20

Návrh uznesenia

 

1.   Návrhy uznesení MsZ sú súčasťou materiálov predkladaných MsZ.
2.   Podklady pre návrhy uznesení pripravujú spravidla predkladatelia materiálu v súčinnosti s mestským úradom a ďalšími orgánmi MsZ.

 

čl. 21

Návrhová komisia a jej činnost

 

1.   Na začiatku zasadnutia MsZ volí MsZ návrhovú komisiu, ktorá dozerá na hlasovanie o uzneseniach počas celého rokovania a priebežne písomne spracováva uznesenia, ktoré boli prijaté k jednotlivým bodom rokovania.
2.   MsZ prijíma samostatné uznesenie v každej veci, ktorá bola na zasadnutí prerokovaná ako samostatný bod, pričom vychádza z návrhu na uznesenie.
3.   Návrhová komisia v závere zasadnutia skonštatuje, či bolo ku každému samostatnému bodu rokovania prijaté uznesenie a vyzve predsedajúceho, aby dal hlasovať iba o tých návrhoch na uznesenia alebo ich častiach, o ktorých sa ešte nehlasovalo a boli predložené v priebehu rokovania MsZ.

 

čl. 22

Uznesenie

 

1.   Uznesenie má obsahovať:

a)   vyjadrenie súhrnného stanoviska mestského zastupiteľstva k prerokovanej problematike alebo materiálu, v ktorom mestské zastupiteľstvo podľa potreby:

– k o n š t a t u j e  určité skutočnosti, ktoré charakterizujú situáciu alebo vývoj,
– b e r i e  n a  v e d o m i e   informáciu  o situácii, stave a pod.,
– s ú h l a s í  /n e s ú h l a s í/ s návrhom na vykonanie určitého opatrenia na riešenie určitej problematiky a pod.,
– s c h v a ľ u j e  /n e s c h v a ľ u j e/  určité návrhy alebo opatrenia, správy o plnení úloh,  uznesení a pod.,
– z r i a ď u j e   a   z r u š u j e   svoje orgány, mestské organizácie a pod.,
– v y m e n o v á v a   /u s t a n o v u j e, v o l í/  určité osoby do funkcií a odvoláva ich,
– v y h l a s u j e  hlasovanie obyvateľov mesta a pod.,
– v y d á v a   nariadenia,
– u s t a n o v u j e  /u r č u j e/  určité skutočnosti  a pod.,
– u d e ľ u j e  čestné občianstvo mesa Kráľovský Chlmec ,
– s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta, zamestnanca mesta a pod.,

b)   u k l a d a c i a  časť, ktorá obsahuje stanovenie úloh ktoré treba splniť pre riešenie problematiky a realizovanie zámerov, plánov a cieľov uvedených v prerokovaných materiáloch alebo prijatých  v záverečnom stanovisku mestského zastupiteľstva.

2.   Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia byť formulované jasne, konkrétne a adresne, t. j. ktorému subjektu sa úloha ukladá (meno, alebo funkcia), aké úlohy sa ukladajú, termín splnenia a určenie, kto vykoná kontrolu splnenia úlohy.
3.   MsZ môže ukladať úlohy len tým subjektom, voči ktorým má riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení, štatútom mesta a ostatnými  vnútroorganizačnými predpismi mesta, t. j. najmä predsedom a členom orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom, poslancom MsZ, hlavnému kontrolórovi, štatutárom a zamestnancom mestom založených alebo zriadených právnických osôb, prednostovi mestského úradu , právnikovi mesta a ďalším zamestnancom mesta , začo  zodpovedá predkladateľ.
4.   Uznesenia MsZ nesmú odporovať zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom mesta a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi.
5.   Z hľadiska dodržania zákonnosti môže predsedajúci pred  schválením uznesenia požiadať o vyjadrenie prizvaných s hlasom poradným, prokurátora, právnika mesta.

 

Šiesta časť

Prijímanie uznesení a hlasovanie

čl. 23

Schvaľovanie uznesení

 

1.   O každom návrhu rozhoduje MsZ hlasovaním.
2.   MsZ je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.
3. Na platné uznesenie vrátane pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
4.   Ak bol výkon uznesenia MsZ podľa § 13 ods. 6 zákona č. 3669/1990 Zb. pozastavený, môže  MSZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou  hlasov všetkých  poslancov  potvrdiť. Ak MsZ uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov  od jeho schválenia,  uznesenie stráca platnosť.

 

čl. 24

Návrh na hlasovanie

 

1.   Každý poslanec MsZ môže navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach návrhu na uznesenie hlasovalo samostatne; o takomto návrhu rozhodne MsZ bez rozpravy.
2.   Ak pri takomto hlasovaní nedôjde k schváleniu všetkých častí návrhu na uznesenie je potrebné, ak tvoria schválené časti obsahový celok, hlasovať o prijatých návrhoch ešte ako o celku.

 
čl. 25

Hlasovanie o variantoch

 

1.  V prípade, že je MsZ predložený návrh na uznesenie vo variantoch, hlasuje sa najprv o variante odporúčanom predkladateľom na schválenie.
2.  Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje.

 

čl. 26

Hlasovanie

 

1.   Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné.
2.   Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky.
3.  Pri verejnom hlasovaní zdvihnutím  ruky sa za prítomného považuje ten poslanec, ktorý je prítomný v zasadacej miestnosti  a szdržiava sa  na svojom vyhradenom sedadle.
4. Tajne sa hlasuje hlasovacími lístkami, ktoré sa poslancom vydávajú len pri vstupe do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Volebná komisia vyznačí v prezenčnej listine vydanie hlasovacích lístkov poslancom.
5.  Tajným hlasovaním sa hlasuje volia pri vymenovaní, voľbe alebo odvolaní.

 

čl. 27

Vrátenie materiálu na prepracovanie

 

V prípade, že sa pri rokovaní MsZ vyskytnú nové okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený materiál a návrh uznesenia, rozhodne mestské zastupiteľstvo uznesením o vrátení materiálu na prepracovanie navrhovateľovi s tým, že určí termín, kedy bude o veci opätovne  rokovať.

čl. 28

Uznesenia a nariadenia

 

1.   Uznesenia MsZ a nariadenia mesta podpisuje primátor a sú číslované chronologicky od začiatku do konca volebného obdobia.
2.   Uznesenia MsZ a nariadenia mesta sa podpisujú najneskôr 10 dní od ich schválenia MsZ.
3.   Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.
4.   Podpísané uznesenia sa zverejnia na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta po dobu 10 dní. Po tomto termíne sú dostupné každému na mestskom úrade, webovom sídle mesta.
5.   Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia  na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak  v ňom nie je  stanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy, alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok  účinnosti nariadenia
6.   Podmienkou platnosti nariadenia je jeho zverejnenie na úradnej tabuli. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom obvyklým, ktorým v meste Královský Chlmec je zverejnenie na webovom sídle mesta, v  novinách  mestského zastupitelstva NÉZETEK.

 

 

Siedma časť

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

čl. 29

Mestský úrad

 

1.   Hlavný kontrolór zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ v úzkej  súčinnosti s primátorom mesta a prednostom mestského úradu .
2.   Mestský  úrad zabezpečuje realizáciu úloh stanovených uzneseniami MsZ a vykonáva nariadenia. Za splnenie jednotlivých úloh obsiahnutých v uznesení zodpovedá ten, komu sú úlohy uložené alebo adresované.

 

Ósma časť

Interpelácie poslancov a diskusia

čl. 30

Interpelácie poslancov

 

1.    Poslanci MsZ majú právo interpelovať:

      – primátora a jeho zástupcu,
      – predsedov a členov orgánov zriadených MsZ,
      – hlavného kontrolóra,
      – prednostu a ostatných zamestnancov mestského úradu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
      – štatutárne orgány mestom zriadených alebo založených právnických osôb, a to vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

2.    Interpelácie sa majú týkať takých záležitostí, ktoré patria do právomoci a pôsobnosti mesta a musia sa týkať činnosti a výkonu práce interpelovaného.
3.   Do programu rokovania zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného podľa čl. 5 ods. 2. a 3. sa interpelácie ako samostatný bod nezaraďujú.
4.  Interpelácie musia byť formulované jasne, konkrétne a výstižne. 
5.  Interpelovaní, ktorých sa otázky týkajú sú povinní zaujať k nim stanovisko. Môžu podať vysvetlenie ústne priamo na zasadnutí mestského  zastupiteľstva spravidla v rámci bodu programu, ktorý je vyhradený na diskusiu alebo písomne. Písomný text odpovede na interpeláciu sa musí poslancovi zaslať do 15  dní dní po rokovaní mestského zastupiteľstva.
6.  Interpelujúci poslanec sa vyjadrí, či ústnu odpoveď považuje za uspokojivú, alebo vyžaduje písomnú odpoveď.

 

 

Deviatačasť

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní mestského  zastupiteľstva

čl. 31

 

1.   Prípravu, organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí MsZ vykonáva mestský úrad.
2.   O každom zasadnutí MsZ sa vyhotovuje videozáznam a zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä:

       – dátum a miesto zasadnutia MsZ,

       – kto zasadnutie viedol,
       – mená prítomných a neprítomných poslancov,
      – informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novourčených overovateľov zápisnice,
      – schválený program rokovania,
     – kto hovoril v rozprave, stručný obsah jeho vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu   uznesenia,
     – výsledky hlasovania,
     – presné znenie prijatého uznesenia,
     – aké interpelácie boli  vznesené .

3.   Zápisica zo zasadnutia MsZ sa vyhotoví  najneskôr do 7 dní od jeho uskutočnenia.
4.   Zápisnicu podpisuje primátor, prednosta mestského úradu, overovatelia a zapisovateľka.
5.   Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny, úplné texty písomne predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania MsZ.
6.  Do zápisnice zo zasadnutia MsZ alebo jeho časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, môžu kedykoľvek nahliadnuť poslanci MsZ, primátor mesta, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu ako aj predkladateľ materiálu.
7.  Zápisnice s uvedenými prílohami  uchováva mestský úrad, ktorý zabezpečuje ich archiváciu v súlade s osobitnými predpismi.

 

Desiata časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

čl. 32

Spoločné a prechodné ustanovenia

 

1.   Ak sa počas zasadnutia MsZ vyskytne pochybnosť o správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci.
2.   Ak je jeho rozhodnutie sporné, môžu poslanci požiadať o zaujatie stanoviska subjekty s hlasom poradným (čl. 8 ods. 1). Po vypočutí ich stanoviska hlasuje MsZ o správnosti postupu bez rozpravy.

 

čl. 33

Záverečné ustanovenia

1. Rokovací  poriadok , jeho  zmeny  a   doplnky  schvaľuje  MsZ   trojpätinovou  väčšinou prítomných poslancov.

 

2. Tento   Rokovací   roriadok   bol  schválený  Mestským  zastupiteľstvom  v   Kráľovskom  Chlmci uznesením  č. 470  zo dňa  28.06.2012 .Účinnost nadobúda dňom jeho schválenia.

 

3. Jeho schválením sa zrušuje Rokovací  poriadok schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci  č. 10/A/2 zo dňa 31.05.2007.

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Jozef Balog

                                                                                                           primátor mesta

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C
streda 19. 6. polojasno 31/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 26/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia