Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Oddelenie správne, socialnych veci a podnikania

Vedúca oddelenia

Mgr. Ildikó Molnárová
Mesto Kráľovský Chlmec, Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 18, II. poschodie

Matričný úrad

Bc. Žaneta Tóthová
Mesto Kráľovský Chlmec, Mestký úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 15, II. poschodie

Úmrtná matrika a podnikanie

Alexandra Herceg
Mesto Kráľovský Chlmec, Mestký úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 15, II. poschodie

Sociálna starostlivosť

Alžbeta Lipánová 

Mesto Kráľovský Chlmec, Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 14, II. poschodie

Evidencia pobytu – Evidencia súpisných čísiel

Alžbeta Lipánová 

Mesto Kráľovský Chlmec, Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 14, II. poschodie

Povinne zverejňované informácie, archív

Gabriela Vargová
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 22, II. poschodie

1. V oblasti vnútornej správy zabezpečuje najmä:

a) na základe plánovaných potrieb zamestnanosti zo strany zamestnávateľa spracováva návrh základných organizačných noriem / Organizačný poriadok Mesta –Mestského úradu, Pracovný poriadok zamestnancov Mesta a pod./,

b) vypracováva vnútorné organizačné normy, smernice, všeobecne záväzné nariadenia v príslušnej oblasti, pravidlá pre hospodárenie so sociálnym fondom,

c) pripomienkuje návrhy zmlúv z ktorých vyplývajú práva a povinnosti mesta voči právnickým a fyzickým osobám,

d) sleduje zákonnosť písomnosti, ktoré mesto schvaľuje vo forme nariadení a uznesení príp. upozorňuje primátora a prednostu na nesúlad s platným právnym stavom a navrhuje opatrenia,

e) poskytuje konzultácie právneho charakteru oddeleniam mestského úradu pri zabezpečovaní ich úloh,

f) vypracováva návrhy právnych podaní, spolupracuje pri tvorbe rozhodnutí vydávaných mestom v rámci správneho konania,

g) organizačne zabezpečuje a riadi voľby do štátnych orgánov SR, do orgánov samosprávy a Európskeho parlamentu, voľby prezidenta,

h) organizačne zabezpečuje a riadi referendá vyhlásené NR SR a mestským zastupiteľstvom,

i) organizačne zabezpečuje a riadi sčítanie obyvateľov, bytov a domov v meste,

j) pripravuje a sumarizuje podklady pre primátora mesta na porady mestského úradu ako aj na samotné mestské zastupiteľstvo,

k) zabezpečujú poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe v zmysle príslušnej Smernice,

l) zabezpečuje prehlbovanie právneho vedomia zamestnancov oddelenia a to ich oboznamovaním s novými príslušnými právnymi predpismi a informáciami,

m) zabezpečuje dodržiavanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu a ďalších platných vnútro-organizačných noriem,

n) vydáva vyjadrenie mesta v zmysle zákona o hazardných hrách,

o) prejednáva priestupky na úseku školstva, ochrany nefajčiarov, správne delikty na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov, pripravuje rozhodnutia o priestupkoch v správnom konaní, zabezpečuje výkon rozhodnutí,

p) vydáva súhlasy obce podľa zákona o pobyte cudzincov o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,

q) zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta vyplývajúcich z nájomných zmlúv a pohľadávky postúpené z ostatných oddelení,

r) vyhotovuje nájomné zmluvy podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov,

s) pripravuje a riadi slávnostné uvítanie detí narodených v predchádzajúcom polroku kalendárneho roka,

t) pripravuje a zúčastňuje sa návštevy jubilantov pri dovŕšení 90. rokov veku a viac,

u) pripravuje a riadi slávnosť odovzdávania mestských ocenení.

 

2. V oblasti sociálnej starostlivosti najmä:

a) vypracováva smernice a všeobecne záväzné nariadenia v príslušnej oblasti,

b) spracováva podklady k návrhu a zmenám rozpočtu mesta z hľadiska potreby finančných prostriedkov v sociálnej oblasti,

c) zabezpečuje sociálnoprávne poradenstvo pre občanov, sociálnu činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-právnej služby v rámci mesta,

d) vykonáva terénnu  sociálnu prácu,  ktorá  predchádza  rozhodnutiu  o  poskytovaní  sociálnej  pomoci, poskytuje obyvateľom mesta základné informácie, prípadne formuláre žiadostí o sociálne dávky, informácie o správnom postupe a potrebné údaje o príslušných orgánoch verejnej správy, spolupracuje so školskými zariadeniami, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími inštitúciami,

e) vedie správne konanie pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v z.n.p.,

f) riadi, koordinuje a kontroluje činnosť zamestnancov opatrovateľskej služby,

g) prijíma žiadosti a zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov mesta Kráľovský Chlmec,

h) vedie evidenciu opatrovaných a opatrovateliek,

i) v zmysle platných právnych predpisov riadi a kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb, vykonáva šetrenia v rámci opatrovateľskej služby v domácnostiach opatrovaných,

j) vybavuje agendu súvisiacu s hláseniami v sociálnej oblasti a vyhotovení ročných výkazov,

k) zabezpečuje potvrdenie rôznych tlačív pre potreby ÚPSVaR,

l) mesačne vedie evidenciu dochádzky opatrovateliek, ako podklad k spracovaniu miezd a vyúčtovaniu úhrady za opatrovateľskú službu,

m) vedie evidenciu príjmov za opatrovateľskú službu,

n) zabezpečuje štatistické údaje za zverený úsek činnosti a predkladá príslušným orgánom požadované výkazy o opatrovateľskej službe,

o) zabezpečuje starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,

p) pripravuje rozhodnutie o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci v zmysle platného nariadenia mesta,

q) spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s materskými a základnými školami v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec pri poskytovaní dotácie na stravu, motivačného príspevku a príspevku na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v zmysle platných právnych predpisov o poskytnutí dotácií,

r) vypracováva a predkladá vyúčtovanie dotácii na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi pre ich poskytovateľov,

s) vyhotovuje zoznam poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorých osobitným príjemcom je mesto Kráľovský Chlmec s vyčlenením poplatkov za byty, zrážok a sumy na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi v hotovosti,

t) zabezpečuje nákup základných potravín, školských potrieb a oblečenia zákonným zástupcom na nezaopatrené dieťa v hmotnej núdzi a rodiny trojčatám,

u) spolupracuje s občianskymi združeniami, inštitúciami, ktoré sa  zaoberajú  problematikou  starostlivosti   o  starých a zdravotne  ťažko  postihnutých  osôb,

v) spolupracuje s mestom pri výkone osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok.

 

3. Na úseku opatrovateľskej služby plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, zánik odkázanosti, odkázanosť pri zmene stupňa odkázanosti, povinnosť platiť alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu,

b) vypracováva a vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu,

c) vedie evidenciu – posudkov a rozhodnutí, evidenciu prijímateľov sociálnych služieb

d) pripravuje podklady k uzatvoreniu zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

e) vedie register a presnú evidenciu opatrovaných občanov a opatrovateliek

f) vypracúva predpis úhrad za výkon opatrovateľskej služby a sleduje ich úhrady

g) organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby i koordinovanie zamestnancov (opatrovateliek) poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb

h) úzko spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie seniorov a zdravotne postihnutých občanov

i) vedie evidenciu dlžníkov v spolupráci s ekonomickým oddelením a pripravuje výzvy na úhradu dlhu,

j) spracováva podklady k agende – úhrady poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu

k) odborne zabezpečuje základné sociálne poradenstvo a konzultačnú činnosť v sociálnej oblasti so zameraním najmä na seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.

 

4. Matričný úrad zabezpečuje najmä:

a) vedenie knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí,

b) vedenie indexov zápisov do matričných kníh,

c) vykonanie dodatočných záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,

d) zápis do matriky dodatočných záznamov na základe verejných listín po písomnom súhlase okresného úradu

e) vydávanie výpisov z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,

f) oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach podľa osobitných predpisov,  

g) plnenie úloh súvisiacich s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, prípravu vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravu a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

h) podávanie návrhu na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov, na príslušný okresný súd,

i) uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste na základe žiadosti snúbencov,

j) uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,

k) preberanie a posudzovanie žiadostí o odpustenie predloženia  ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva s cudzincom a ich odstúpenie na príslušný okresný úrad za účelom vydania potvrdenia o tejto skutočnosti,

l) priame vykonávanie zápisov narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia, dodatočných záznamov a zmien v elektronickej matrike – IS CISMA a vybavovanie avíz z iných matričných úradov, 8.   priame vykonávanie zmien osobných údajov občanov (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, rozvody, zmeny mena a priezviska, určenie otcovstva a pod.) do centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB),

m) prijímanie oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť  predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie, 

n) prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,

o) prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu po jeho narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,

p) prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu pred jeho narodením, ak je už počaté,

q) prijímanie žiadosti na doplnenie 2. a 3. mena, zrušenie 2. a 3. mena a zmenu poradia mien,

r) prijímanie žiadostí týkajúcich sa zmeny mena a priezviska v zmysle § 7 zákona NR SR  č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,

s) prípravu na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,

t) prípravu podkladov do osobitnej matriky na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine,

u) spracovanie a zasielanie štatistických hlásení o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí Štatistickému úradu SR,

v) vyberanie správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

 

5. V oblasti: IOM

Od 1. novembra 2022 je služba zrušená

 

6. V oblasti samosprávy zabezpečuje :

  1. osvedčovanie odpisov / fotokópií / listín a podpisov na listinách, pokiaľ nejde o listy, ktoré majú byť použité v cudzine,
  2. vedenie osvedčovacích kníh listín a podpisov,
  3. vyberanie správnych poplatkov mesta v hotovosti na úseku matrík  za overovania odpisov a podpisov.

 

7. V oblasti evidencie obyvateľstva zabezpečuje:

a) úlohy súvisiace  s hlásením pobytu  občanov  SR  a  registrom obyvateľov  SR  podľa  zákona  NR SR č. 253/1998 Z.z.,

b) vedenie evidencie všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste

c) evidenciu údajov o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony občanov SR hlásených na trvalý pobyt v meste

d) vydávanie:

– dokladov na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,

–  potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,

–  voličských preukazov,

– súpisných a orientačných čísiel na budovy.

e) zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana,

f) vedenie evidencie ulíc  a budov mesta,

g) do IS REGOB, IS registra adries a Centrálnej ohlasovne pobytu zaznamenáva  a  vyznačuje  zmeny, ktoré  hlási občan,  a zmeny, ktoré  sú  zasielané  inou  ohlasovňou  pobytu, obcou  poverenou vedením matriky, ministerstvom  alebo súdom – oznámenia o narodení , oznámenia  o  uzavretí manželstva, oznámenia o úmrtí, oznámenia  súdu o rozvode  manželstva,  vyhlásenie  manželstva  za  neplatné a pod.,

h) podávanie informácie pre  potreby vypracovávania  plánov civilnej  ochrany  mesta,

i) vydávanie žiadateľom potvrdenie  o  účasti  na  pohrebe  rodinných  príslušníkov a vyberá  správny poplatok podľa Cenníka správnych poplatkov Mesta Kráľovský Chlmec a Sadzobníka správnych poplatkov, vedie  ich evidenciu a mesačne zúčtuje,

j) vydávanie viacjazyčných štandardných formulárov v zmysle Nariadia EP a Rady (EÚ),

k) spracovanie a zasielanie hlásení o sťahovaní Štatistickému úradu SR,

l) spolupôsobenie pri  zabezpečení  sčítania  obyvateľov,  domov  a bytov

m) aktualizáciu stáleho zoznamu voličov,

n) námietkové konanie pri voľbách a referendách,

o) vydávanie voličských  preukazov  k určeným  druhom  volieb,

p) evidenciu budov so súpisnými a orientačnými  číslami a ich aktualizáciu podľa skutočného stavu,

q) priamy zápis, zmenu, vymazávanie a opravu údajov v registri adries podľa zákona 125/2015 Z. z. v platnom znení podľa § 5 ods. 1 písm. f) až i) a ods. 2 písm. a) až d) a

 

8. V oblasti registra adries zabezpečuje najmä:

 

a) určenie, zmenu alebo zrušenie súpisných a orientačných čísiel bytovým a nebytovým budovám na území mesta ,

b) vydávanie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla

c) evidenciu súpisných a orientačných čísel budov a ulíc na území mesta

d) zápis, zmena, výmaz alebo opravu údajov (názov ulice, súpisné a orientačné číslo, adresný bod a ďalšie údaje) v registri adries podľa príslušných ustanovení zákona o registri adries a zmene a doplnení niektorých zákonov

e) vyznačenie, zmenu alebo vymazanie polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému

f) zmeny názvov ulíc v meste

g) šetrenia vo veci kontroly súpisných čísiel v teréne

h) zabezpečuje sťahovanie hromadných údajov Geodetického a kartografického úradu a zabezpečuje nahratie týchto údajov do systému KORWIN a IS GISPLAN zabezpečuje činnosť administrátora IS GISPLAN,

r) zabezpečuje činnosť s technickou mapou mesta a katastrálnymi údajmi (KOKEŠ).

9. V oblasti obchodu a služieb:

a) vyjadruje sa k začatiu podnikateľskej činnosti na území mesta,

b) rieši pripomienky a podnety občanov týkajúce sa problematiky poskytovania služieb v meste a výrobnej činnosti a predaja,

a) vydáva potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby podnikateľským subjektom v rozsahu účinného nariadenia mesta, eviduje čas predaja a čas prevádzky služieb,

b) povoľuje jedno rázové predĺženie času prevádzky v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby a to pri konaní hromadných spoločenských akcií,

c) vydáva záväzné stanoviská k umiestneniu prevádzky v meste na základe žiadostí podnikateľov a vedie ich evidenciu,

d) eviduje zrušenie prevádzky oznámené podnikateľským subjektom

c) povoľuje ambulantný predaj a poskytovanie služieb, určuje podmienky na takýto druh predaja a výber verejného priestranstva vhodného pre tento druh podnikateľskej činnosti,

d) zabezpečuje organizáciu obchodných podujatí a jednorazových akcií obchodného charakteru (jarmoky, trhy),

e) vedie evidenciu živnostníkov a podnikateľských subjektov na území mesta,

f) vedie agendu samostatne  hospodáriacich  roľníkov  /SHR/   a  pripravuje  podklady  na  vydanie  osvedčenia  o zápise  do  evidencie  SHR,  rozšírenie  činnosti  SHR  a  zrušenie SHR,

g) zodpovedá za prevádzkovanie tržnice,

h) na základe poverenia vykonávanie pokladničnej služby –  vyberanie správnych poplatkov  mesta v hotovosti na svojom úseku,

i) vykonáva kontroly obchodných a prevádzkových jednotiek, na trhoviskách, trhových miestach, príležitostných trhoch a jarmokoch, propagačných akciách a pod.,

j) zabezpečuje reláciu v mestskom rozhlase,

 

10. Náplň činnosti v oblasti archivácie najmä:

a) vedie, organizuje a zabezpečuje prijímanie, triedenie a evidenciu záznamov a spisov v registratúrnom denníku a úkony s tým spojené,

b) koordinuje manipuláciu so záznamami a spismi MsÚ v spolupráci so zamestnancami MsÚ ,

c) pripravovanie vyraďovacieho konania v súlade s registratúrnym poriadkom MsÚ v spolupráci s príslušným štátnym archívom,

d) zabezpečuje bezpečné zničenie registratúrnych záznamov v súlade s internými predpismi,

e) zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami Zákona č. 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 28. 5. zamračené 24/12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia