Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Királyhelmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Építésügyi és régiófejlesztési osztály

Építésügyi és vagyongazdálkodási osztály

Osztályvezető

Ing. Iveta Sabaková 

Királyhelmec Város – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 3. 

ajtó: 4.

  • tel.: 056 / 63 210 92
  • e-mail: iveta.sabakova@kralovskychlmec.sk

Közbeszerzés, városi vagyonkezelés

Martina Košlábová - szakreferens

Királyhelmec Város – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 2.

ajtó: 13.

  • tel.: 056/ 68 710 53
  • e-mail:  martina.koslabova@kralovskychlmec.sk 

Környezetvédelmi iroda

Ing. Štefan Kendi - szakreferens

Királyhelmec Város – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 1.

ajtó: 30.

tel.: 056 / 68 710 56 

e-mail: stefan.kendi@kralovskychlmec.sk 

Építésügyi és közlekedési iroda

Ing. Viktor Szabó - szakreferens

Királyhelmec Város – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Királyhelmec

emelet: 3.

ajtó: 4.

tel.: 056 /63 210 92

e-mail: viktor.szabo@kralovskychlmec.sk 

1. Az építésügyi és vagyongazdálkodási osztály: 

a) figyelemmel kíséri, hogy nem változtak-e azok a területi-műszaki, gazdasági és társadalmi előfeltételek, amelyek alapján a területszervezés koncepcióját javasolták. Feltételezések változása vagy középületek elhelyezése esetén a területrendezési terv módosítását, kiegészítését, a közbeszerzést felügyeli 

b) gondoskodik a város jóváhagyott területrendezési javaslatának és valamennyi dokumentumának, valamint a változtatásokról, kiegészítésekről szóló dokumentumok megfelelő tárolásáról,

c) véleményt készít és feltételeket szab a természetes és jogi személyek befektetési szándékaihoz,

d) gondoskodik a város beruházási jellegű építkezéseinek előkészítéséről és lebonyolításáról,

e) gondoskodik az építmények projektdokumentációjáról, a városi beruházásokra vonatkozó övezeti határozat és építési engedély kiadásáról,

f) gondoskodik az érintett hatóságok és szervezetek számára az építkezések projektdokumentációjával kapcsolatos véleményezésről

g) gondoskodik a kivitelezők speciális előírások szerinti kiválasztásáról,

h) az építkezések végrehajtása során a város szakmai építésfelügyeletét végzi,

i) előkészíti és előterjesztést tesz az osztályhoz kapcsolódó városi költségvetésre, ellenőrzi az osztály költségvetésének felhasználását,

j) a megvalósult beruházásokat benyújtja az ingatlan-nyilvántartáshoz,

k) gondoskodik az érvényes előírásoknak megfelelő archiválásról és iratmegsemmisítésről,

l) építési támogatást biztosít az Állami Lakásfejlesztési Alap forrásaiból

m) koordinálja a városi építkezéseket és a városfejlesztést, az egyes fejlesztési zónák és objektumsorok fejlesztését magas színvonalú városépítészeti és funkcionális megoldások létrehozásának céljával,

n) a kulturális emlékek gondozása területén a hatályos jogszabályoknak megfelelően tájékoztató jellegű áttekintést és jegyzéket vezet a város kulturális emlékeiről, együttműködik a regionális műemléki hivatallal és koordinálja a város kulturális emlékein végzett építési tevékenységet.

 

2. A környezetvédelem területén

a) hatályos környezetvédelmi jogszabályok (hulladékgazdálkodás, levegő- és vízgazdálkodás, talaj- és erdőalapvédelem) szerinti tevékenységekkel kapcsolatos észrevételeket ad a hatályos jogszabályokból eredő hatáskörökben,

b) engedélyezi a fakivágást és egyéb természet- és tájvédelmi tevékenységeket,

c) elkészíti a város általános érvényű környezetvédelmi szabályzatát, rendeleteit

d) feldolgozza a város hulladékgazdálkodási programját,

e) hozzájárulást ad kis légszennyező forrás engedélyezésére,

f) határozatot ad ki a kis légszennyező forrás üzemeltetési díjának mértékéről,

g) véleményt nyilvánít és állásfoglalást ad ki a város területén folyó vízgazdálkodási tevékenységről,

h) állásfoglalást ad ki a vízfolyások tisztításáról, karbantartásáról,

i) döntést hoz a vízhasználat ellentételezése, módosítása, korlátozása vagy vízgazdálkodási tilalom nélkül történő felhasználásáról,

j) engedélyezheti a vízügyi hatóság engedélyét nem igénylő, de a vízviszonyokat befolyásoló építményeket, létesítményeket, tevékenységeket,

k) gondoskodik a szennyvízszabályozás jóváhagyásáról,

l) megteremti a minőségi környezet feltételeit a városlakók számára a levegő-, víz-, talaj-, természet- és tájvédelem területén.

 

3. A hulladékgazdálkodás területén

a) átfogóan felügyeli a hulladékártalmatlanítási szolgáltatások teljesítését,

b) elkészíti a település hulladék és a kisméretű építési hulladék díjára vonatkozó általános kötelező érvényű rendeleteket,

c) ellátja a hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási szolgáltatóval fennálló szerződéses kapcsolatok betartásának felügyeletét,

d) biztosítja a bevételek és kiadások gazdasági egyensúlyát a települési hulladékkal és a kisméretű építési hulladékkal kapcsolatosan,

e) feldolgozza a hulladékról szóló statisztikai jelentéseket,

f) együttműködik a város polgáraival, a városi rendőrséggel, a városi képviselő-testület bizottságaival, a városi hivatal osztályaival és a városban működő intézményekkel az illetékfizetési okmányok beszerzése céljából,

g) a hatályos jogszabályoknak megfelelően tárgyalja a környezetvédelem területén elkövetett szabálysértéseket.

4. Az építésügy és a közlekedés területén

a) kisebb építkezések, építési átalakítások és karbantartási munkák engedélyezése,

b) határozatok meghozatala a városi utak és közterületek különleges igénybevételéről,

c) határozatok kiadása ideiglenes és állandó forgalmi jelzésekről,

d) a városi utak lezárására vonatkozó engedélyek kiadása,

e) építkezések projektjeinek előkészítése 

f) a város területén a beruházói igények alapján a projektdokumentáció, a területrendezési eljárások és az építkezések kivitelezésére vonatkozó egyéb eljárások valamennyi szakaszában véleményezés,

g) a város tervezett beruházási intézkedéseinek területi - műszaki dokumentumainak kidolgozása, 

h) meglévő földalatti közműhálózatok lehatárolása,

i) olyan építkezések megvalósításában, amelyekben a város a beruházó:

    - ellenőrzi az építési területen végzett munkák végrehajtását, a projektdokumentációnak való megfelelését, a munkák minőségének és ütemezésének betartását,

    - ellenőrzi, hogy a számlázás megfelel-e az elfogadott építési költségvetésnek,

    - intézkedéseket hajt végre az építkezéseket érő anyagi vagy egyéb károk elkerülésére vagy megelőzésére,

j) megtárgyalja azokat a panaszokat, kezdeményezéseket, beadványokat, amelyeknek tárgya a közlekedés,

k) folyamatosan, legalább évente egyszer elvégzi a helyi utak minőségi elemzését, ideértve a járdákat és az útburkolati jeleket, beleértve a vízszintes útburkolati jeleket is,

l) a kiadott határozatok szerint az érintett tulajdonos vagy hálózatkezelő közreműködésével folyamatosan megvizsgálja az ásatásokat, feltárásokat, és az azokról készült jegyzőkönyvet átveszi 

m) a közlekedési építmények megvalósítása, rekonstrukciója (nem adminisztráció és karbantartás) szükségletei szempontjából a város költségvetését szolgáló dokumentumok feldolgozása,

n) mint az állam által átruházott feladatot ellátó szerv, a közlekedési szaképítési iroda építkezési engedélyt ad ki 

o) a közigazgatási szabálysértéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően tárgyalja,

p) elkészíti azon közterület-használati engedélyeket, amelyeket utólag adóbeszedés céljából benyújt a gazdasági osztályhoz.

5. A közbeszerzések területén elsősorban a következőket biztosítja:

a) az áruk, szolgáltatások és építési beruházások becsült árának pénzügyi korlátai alapján biztosítja a város igényeinek megfelelő közbeszerzési folyamatokat,

b) meghatározza a közbeszerzés módját,

c) pályázati dokumentumokat készít az ajánlatok benyújtásához,

d) gondoskodik a közbeszerzések kiírásáról,

e) kapcsolattartó személy a közbeszerzési eljárásokban,

f) anyagokat készít a városi bizottság számára a borítékbontáshoz és az ajánlatok értékeléséhez,

g) feldolgozza a borítékbontástól és az ajánlatok elbírálásától származó dokumentumokat,

h) dokumentumokat készít a Közbeszerzési Hivatal és más ellenőrző szervek részére,

i) minden rendelésről jelentést dolgoz fel,

j) szaktanácsot ad és módszeresen irányítja a Városi Hivatal munkatársait az áru-, szolgáltatás- és építési beruházás során,

k) a rendelésekről szóló jelentéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel,

l) évente 1 alkalommal felülvizsgálja a város számára kidolgozott közbeszerzési irányelvet.

 

6. A városi Környezetvédelmi és Területrendezési Bizottsággal való együttműködés terén főként:

a) anyagok elkészítése a városi önkormányzat mellett működő területrendezési bizottságnak

b) nyilvántartást vezet a kérvényekről,

c) a bizottság döntései alapján előkészíti az önkormányzat határozati javaslatait,

d) tájékoztatja a pályázókat pályázataik elbírálásának módjáról,

e) közreműködik az önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésében

7. A földgazdálkodás területén elsősorban a következőket biztosítja:

a) a város tulajdonában lévő telkek állapotának bejegyzése és aktualizálása,

b) a város tulajdonjogi viszony nélkül használt földterületének vagyonjogi rendezésére vonatkozó dokumentumok elkészítése,

c) dokumentumok elkészítése a város tulajdonában lévő, más személyek által használt földterületek vagyonjogi rendezésére,

d) az önkormányzati határozatokhoz a földrendezéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése,

e) a kataszteri igazgatásnak az ingatlankataszter változásainak bejelentése,

f) kataszteri ügyintézés további részfeladatai:

  •      geometriai terveket nyújt be regisztrációra,
  •      a város szükségleteire tulajdoni lap kivonatokat szolgáltat,
  •     telekkönyvi és telekazonosító,
  •     dokumentumokat készít a geometriai tervek kidolgozásához.

8. A vagyonkezelés területén elsősorban a következőket biztosítja:

a) nyilvántartást vezet a város tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonról,

b) vagyonbiztosítást nyújt,

c) jegyzőkönyvet készít a vagyonkezelés város alapítási jogkörébe tartozó szervezetek részére történő átadásáról,

d) figyelemmel kíséri az ingó vagyon állapotát, javaslatot tesz a felhasználás módjára,

e) feldolgozza a többlet és a használhatatlan eszközök selejtezésére vonatkozó javaslatokat,

f) végrehajtja az eszközök értékcsökkenését és az értékcsökkenés elszámolására szolgáló bizonylatok feldolgozását,

g) vagyonleltárt, vagyonmozgatást, nyilvántartásba vételt és törlést, vagyonleltárt végez - összevetést a számviteli egyenleggel,

h) gondoskodik a vagyonösszesítésről a város egészére, ideértve a várost alkotó jogköri szervezeteket is,

i) együttműködik a város alapítási hatáskörébe tartozó szervezetekkel, hogy elkerülje a városi vagyon megkettőzését,

j) felelős a város összes ingatlanvagyonának az ingatlankataszterbe történő bejegyzéséért, beleértve a városi vagyon kezelésének nyilvántartását is.

 

Kráľovský Chlmec

A Magyar Királyság létrejötte után a település és az egész Bodrogköz Zemplén megye kötelékébe kerül. A helység nevével„“Helmech”“ az 1214-ben keltezett leleszi alapítólevélben találkozunk.

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuális időjárás

ma, hétfő 17. 6. 2024
szórványos felhőzet 26 °C 15 °C
kedd 18. 6. kevés felhő 28/17 °C
szerda 19. 6. szórványos felhőzet 31/18 °C
csütörtök 20. 6. tiszta égbolt 26/17 °C

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia