Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Királyhelmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Városigazgatási osztály

Osztályvezető
Mgr. Molnárová Ildikó
Királyhelmec Város, Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Királyhelmec,
emelet: II., ajtó: 18

Tel.: 056 / 63 215 24, 0918 684 702, e-mail: ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk


Anyakönyvi hivatal
Bc. Žaneta Tóthová
Királyhelmec Város, Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Királyhelmec
emelet: II., ajtó: 15

Tel.: 056/ 63 220 76, e-mail: zaneta.tothova@kralovskychlmec.sk


Anyakönyvi hivatal - Halotti anyakönyv
Alexandra Kulcsárová
Királyhelmec Város, Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Királyhelmec,
emelet: II., ajtó: 15

Tel. 056/62 848 00, e-mail: alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk


Szociális ellátás
Mária Majkricsová
Királyhelmec Város, Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Királyhelmec
emelet: II., ajtó: 14

telefon: 056/ 68 710 59, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk


Lakhelynyilvántartás – Helyrajzi adatok nyilvántartása
Alžbeta Lipánová

Királyhelmec Város, Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Királyhelmec
emelet: II., ajtó: 14

tel.: 056/ 63 212 68, e-mail: alzbeta.lipanova@kralovskychlmec.sk


Kötelezően közzétett információk, archívum
Gabriela Vargová
Királyhelmec Város, Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Királyhelmec
emelet: II., ajtó: 22

telefon: 056/68 710 51, e-mail: gabriela.vargova@kralovskychlmec.sk


1. A belső ügyintézés területén elsősorban a következőket biztosítja:
a) a munkáltató tervezett foglalkoztatási szükségletei alapján az alapvető szervezeti normák / Város Szervezeti Szabályzata – Városi Hivatal, A városi alkalmazottak munkarendje stb./ tervezetét dolgozza fel,

b) kidolgozza az érintett területre vonatkozó belső szervezeti alapszabályokat, irányelveket, általánosan kötelező érvényű rendeleteket, a szociális alap kezelésének szabályait,

c) észrevételeket csatol olyan szerződéstervezetekhez, amelyekből a város jogi és természetes személyekkel szembeni jogai és kötelezettségei származnak,

d) ellenőrzi a város által szabályzatok, határozatok formájában jóváhagyott dokumentumok jogszerűségét, ill. értesíti a polgármestert és a hivatalvezetőt az irányadó jogállásnak való meg nem felelésről és intézkedési javaslatot tesz,

e) jogi jellegű konzultációt végez a városi hivatal szervezeti egységei számára feladataik ellátása során,

f) javaslatot készít a jogi előterjesztésekre, közreműködik a közigazgatási eljárás keretében a város által kiadott határozatok megalkotásában,

g) szervezetileg biztosítja és lebonyolítja a Szlovák Köztársaság állami szerveibe, önkormányzati szerveibe és az Európai Parlamentbe történő választást, a köztársaságielnök-választást,

h) szervezetileg biztosítja és lebonyolítja a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa és a városi tanács által kiírt népszavazásokat,

i) szervezetileg biztosítja és lebonyolítja a város lakosságának, lakásainak, házaknak az összeírását,

j) elkészíti és összefoglalja a város polgármestere részére a városi hivatal üléseire, valamint magának a városi képviselőtestületnek a dokumentumokat,

k) gondoskodik az adatszolgáltatásról a 211/2000. sz. irányelv értelmében vett szabad hozzáférésről,

l) gondoskodik az osztály dolgozóinak jogtudatának elmélyítéséről az új vonatkozó jogszabályok és információk megismertetésével,

m) gondoskodik a nyilvántartási szabályok és tervek, valamint az egyéb érvényes belső szervezeti előírások betartásáról,

n) a szerencsejátékról szóló törvénynek megfelelően a város nyilatkozatát adja ki,

o) megtárgyalja az oktatás, a nemdohányzók védelme, az alkoholos itallal való visszaélés elleni védekezés területén elkövetett szabálysértéseket, előkészíti a közigazgatási eljárásban a szabálysértési határozatokat, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

p) a külföldiek tartózkodásáról szóló törvény szerinti önkormányzati engedélyeket ad ki arra vonatkozóan, hogy az ingatlanokban lévő szálláshely, ahol a harmadik ország állampolgára a tartózkodás ideje alatt tartózkodik, megfelel-e a külön szabályozás szerinti feltételeknek,

q) gondoskodik a város bérleti szerződéseiből eredő követeléseinek és más osztályoktól átruházott követeléseinek behajtásáról,

r) bérleti szerződéseket köt a 116/1990. sz. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és albérletéről,

s) előkészíti és lebonyolítja a naptári év előző felében született gyermekek ünnepélyes fogadását,

t) előkészíti és részt vesz a 90. életévüket betöltött jubilánsok látogatásában,

u) előkészíti és irányítja a városi díjátadó ünnepséget.

 

2. A szociális ellátás területén különösen:
a) irányelveket és általános érvényű kötelező rendeleteket készít az érintett területen,

b) a szociális terület forrásigénye szempontjából feldolgozza a városi költségvetés előterjesztéséhez és módosításához szükséges dokumentumokat,

c) a polgárok számára szociális és jogi tanácsadást, a szakterületi társadalmi tevékenységet, ezen belül a városon belüli szociális és jogi szolgáltatások nyújtását,

d)szociális munkát végez terepen, amely a szociális segélynyújtásról szóló döntést megelőzően ellátja a városlakókat alapvető információkkal, esetleg szociális ellátásról szóló igénylőlapokkal, tájékoztatással a helyes eljárásrendről és az illetékes államigazgatási szervekről a szükséges adatokkal, együttműködik az iskolákkal, a város által fenntartott létesítményekkel, munkaügyi kirendeltségekkel, szociális, családi és egyéb ügyekkel foglalkozó intézményekkel

e) közigazgatási eljárást folytat le a szociális szolgáltatásoktól való függőség megítélésében a  448/2008 sz. törvény értelmében

f) irányítja, koordinálja és ellenőrzi a gondozási szolgálat dolgozóinak tevékenységét,

g) elfogadja a kérelmeket és gondoskodik Királyhelmec város polgárainak ellátásáról,

h) nyilvántartást vezet a gondozottakról és gondozókról,

i) a hatályos jogszabályoknak megfelelően irányítja és ellenőrzi a szociális szolgáltatások ellátásának színvonalát, a gondozási szolgáltatás keretében vizsgálatokat végez a gondozottak otthonában,

j) elkészíti a szociális területről szóló beszámolókkal és az éves beszámolókkal kapcsolatos napirendet,

k) biztosítja a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal igényeinek megfelelő különböző nyomtatványok visszaigazolását,

l) havi rendszerességgel nyilvántartást vezet a védőnői ellátásról, a munkabér feldolgozásának és a védőnői szolgáltatás kifizetésének elszámolásának alapjaként,

m) nyilvántartja az ápolási szolgáltatások bevételét,

n) a rábízott tevékenységi körre vonatkozóan statisztikai adatokat szolgáltat, és az ápolási szolgáltatásról az illetékes hatóságokhoz benyújtja az előírt jelentéseket,

o) gondoskodik a speciális segítségre szoruló állampolgárok ellátásáról,

p) határozatot készít az egyszeri anyagi segítségnyújtásról a hatályos városi rendelet szerint,

q) együttműködik a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatallal, valamint Királyhelmec város alapítási körébe tartozó óvodákkal és általános iskolákkal az anyagi rászoruló gyermekek élelmezési támogatása, ösztönző juttatása és tanszer-kedvezmény biztosításában a támogatás nyújtására vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően,

r) az anyagi rászoruló gyermekek élelmezési támogatásáról, ösztönzési támogatásáról, tanszerekről szóló számlát készít és nyújt be ellátói részére,

s) összeállítja az anyagi rászoruló ellátásban részesülők névsorát, amelyeknek kiemelt kedvezményezettje Királyhelmec város, a lakásdíjak, a levonások és az anyagi rászoruló ellátás pénzbeli kifizetésének összegével,

t) gondoskodik az anyagi rászoruló eltartott gyermek és a hármasgyermekes családok számára az alapvető élelmiszerek, tanszerek és ruházat törvényes képviselője által történő beszerzéséről,

u) együttműködik az időskorúak és a súlyosan fogyatékos személyek ellátásával foglalkozó civil szervezetekkel, intézményekkel,

v) együttműködik a várossal kiemelt állami szociális ellátásban részesülő ellátásban.

 

3. Az ápolási szolgáltatások területén főként az alábbi feladatokat látja el:
a) gondoskodik a szociális szolgáltatásoktól – gondozási szolgálattól, az eltartottság megszűnésétől, az eltartottsági szint változása miatti függőségtől, a szociális szolgáltatásokért folyósított fizetési vagy gyermektérítési kötelezettségtől – való függőség felméréséről,

b) jelentéseket készít a szociális szolgáltatásoktól - ápolási szolgáltatásoktól való függőségről,

c) a szociális ellátásban részesülők nyilvántartásait, értékeléseit vezeti

d) előkészíti a szociális szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések megkötésére vonatkozó dokumentumokat, valamint a szociális szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéstervezeteket

e) pontos nyilvántartást vezet a gondozott állampolgárokról

f) az ápolási szolgálat ellátására vonatkozó költségtérítési előírást készít, és ellenőrzi azok térítését

g) szervezetileg biztosítja és módszeresen irányítja a gondozási szolgáltatások ellátását, a gondozási szolgáltatást nyújtó alkalmazottak (gondozók) koordinációját a gondozottak háztartásában

h) szorosan együttműködik az egészségügyi intézményekkel, állami hatóságokkal és egyéb szervezetekkel az idősek és fogyatékkal élők kedvezőtlen szociális helyzetének megoldásában

i) a gazdasági osztállyal együttműködve adósnyilvántartást vezet, adósságtörlesztési felhívást készít,

j) napirendi dokumentumok feldolgozása - egészségügyi szolgáltatónak történő kifizetések a szociális ellátástól való függőség felmérése céljából - ápolási szolgáltatások

k) szakszerűen ellátja az alapvető szociális tanácsadási és tanácsadói tevékenységet a szociális területen, különös tekintettel az idősekre és a fogyatékkal élő állampolgárokra.

 

4. Az anyakönyvi hivatal elsősorban a következőket biztosítja:
a) a születési, házassági és halotti könyv vezetése,

b) az anyakönyvi bejegyzések mutatóinak vezetése,

c) a bíróságok és más hatóságok által kibocsátott közokiratok alapján az iratok adatainak változásáról vagy kiegészítéséről további bejegyzéseket vezet a nyilvántartásokba,

d) a járási hivatal írásbeli hozzájárulását követően közokiratok alapján további nyilvántartásba vétel

e) anyakönyvi kivonatok kiadása belföldön és külföldön történő használatra,

f) külön előírások szerinti bejelentési kötelezettség a nyilvántartási eseményekről,

g) a házasságkötéssel kapcsolatos feladatok ellátása a jegyesek által benyújtott okiratok alapján, az anyakönyvi hivatal előtti házasságkötési szertartás lebonyolítására való felkészülés, a házasságkötéshez szükséges iratok elkészítése és elbírálása az anyakönyvvezető előtt 

h) a gyermek nevének vagy vezetéknevének meghatározására irányuló javaslat benyújtása az illetékes járásbírósághoz, ha a szülők a névben vagy a vezetéknévben nem állapodtak meg, vagy ha egyik szülő sem ismert,

i) a házasság megkötése az anyakönyvi hivataltól eltérő helyen, vagy a jegyes kérésére alkalmas helyen,

j) bármelyik anyakönyvi hivatal előtt házasságot kötni, ha a házasságot kötni kívánó személy élete veszélyeztetve van

k) adóelengedés iránti kérelmek fogadása és elbírálása

a külföldivel való házasságkötéshez szükséges beszerezhető okmányok gyűjteménye és e tény igazolása céljából az illetékes járási hivatalhoz történő benyújtása,

l) születési, házassági és halálozási anyakönyvezés, további bejegyzések és változtatások az elektronikus anyakönyvbe - IS CISMA és más anyakönyvi hivatalok feldolgozási értesítései, az állampolgárok személyes adataiban (születés, házasság, halálozás, válás, név- és vezetéknevek megváltoztatása, apaság megállapítása stb.) a Szlovák Köztársaság lakosainak központi nyilvántartásába (REGOB) való bejegyzés,

m) a házasság felbontása után a férj értesítésének kézhezvétele arról, hogy újból felveszi az előző vezetéknevet, és erről igazolást ad ki,

n) a szülők közös nyilatkozatának kézhezvétele gyermekük állampolgárságának nemzetközi szerződések szerinti megválasztásáról szóló megállapodásról,

o) a gyermek születése utáni apaságának megállapításához a szülők hozzájáruló nyilatkozatának elfogadása és az anyakönyvi hivatalban történő rögzítése,

p) a szülõk beleegyezõ nyilatkozatának átvétele a gyermek apaságának megállapításához a gyermek születése elõtt, ha az már fogant,

q) 2. és 3. név felvételére, 2. és 3. név törlésére és a nevek sorrendjének megváltoztatására vonatkozó kérések befogadása,

r) a név- és vezetéknév-változtatással kapcsolatos kérelmek elfogadása az Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 7. §-a szerinti 300/1993 sz. törvény értelmében a módosított névről és vezetéknévről,

s) az elmúlt évi anyakönyvi események anyakönyvi bejegyzéseiről szóló iratgyűjtemény átadásának előkészítése,

t) a külföldön bekövetkezett anyakönyvi események nyilvántartására szolgáló speciális anyakönyvi dokumentumok elkészítése,

u) a születésekről, házasságkötésekről és halálozásokról szóló statisztikai jelentések feldolgozása és megküldése a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának,

v) adminisztrációs díj beszedése a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 145/1995 sz. rendelete értelmében a módosított adminisztrációs díjakról,

 

5. Területen: IOM
2022. november 1-től a szolgáltatás megszűnt. 

 

6. Az önkormányzatiság területén biztosítja:

  1. átiratok / fénymásolat / iratok hitelesítése és az iratokon lévő aláírások hitelesítése, kivéve, ha külföldön felhasználandó dokumentumokról van szó,
  2. az okmányok és aláírások hitelesítő könyveinek vezetése,
  3. a város adminisztrációs díjainak készpénzben történő beszedése az anyakönyvi részlegnél a leírások és aláírások ellenőrzésére.
     

7. A népességnyilvántartás területén biztosítja:
a) az SZK polgárainak lakóhelyének bejelentésével és a  SZK lakosainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat az Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2. sz. 253/1998 sz. rendelete értelmében

b) nyilvántartás vezetése a városban állandó és ideiglenes tartózkodásra bejelentett valamennyi állampolgárról

c) a városban állandó lakóhellyel rendelkező szlovák állampolgárok cselekvőképességének megfosztására vagy korlátozására vonatkozó adatok nyilvántartása

d) kiadja: 

– a személyi igazolvány elkészítéséhez és megváltoztatásához szükséges dokumentumokat,

– állandó és ideiglenes tartózkodási hely igazolása állampolgárok kérésére,

- választói igazolványok,

– az épületek leltári és hivatkozási számai

e) kitöltött szavazólap megküldése az állampolgár jelenlegi állandó lakóhelye szerinti értesítő irodába,

f) nyilvántartás vezetése a város utcáiról, épületeiről,

g) az IS REGOB-ban a lakcímnyilvántartás és a központi lakcímnyilvántartó hivatal, a más lakcímnyilvántartási hivatal, a nyilvántartás vezetésével megbízott önkormányzat, a minisztérium vagy a bíróság által megküldött változásokat rögzíti és megjelöli az állampolgár által bejelentett lakcímre a születési bejelentéseket, házasságkötési bejelentéseket, haláleseti értesítéseket, bírósági határozatokat válásról, házasság érvénytelenítéséről stb.

h) tájékoztatás nyújtása a városi polgári védelmi tervek kidolgozásának igényeihez,

i) a családtagok temetésén való részvételről szóló igazolás kiadása a kérelmező részére, valamint a Város Adminisztrációs Díjtáblázata és az Adminisztrációs Díjszabás szerinti igazgatási díjat beszedi, nyilvántartását vezeti és havonta kiegyenlíti,

j) többnyelvű formanyomtatványok kiadása az EP és az Európai Tanács rendeletével összhangban,

k) a migrációról szóló jelentések feldolgozása és megküldése a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának,

l) együttműködés a lakosság, a házak, lakások összeírásának biztosításában

m) a választópolgárok állandó névjegyzékének frissítése,

n) választási és népszavazási kifogásolási eljárás,

o) meghatározott típusú választásokhoz választói igazolvány kiállítása,

p) az épületek leltári és hivatkozási számmal ellátott nyilvántartása és aktualizálása a tényleges állapot szerint,

q) a lakcímnyilvántartásban szereplő adatok közvetlen bevitele, megváltoztatása, törlése, helyesbítése a  SZK 125/2015. 5. § bek. szerint módosított szöveg. 1 levél f)–i) pontok és par. 2 betű a)-tól d)-ig törvénykezések értelmében

 

8. A címnyilvántartás területén elsősorban a következőket biztosítja:

a) a városban található lakó- és nem lakáscélú épületek leltári és hivatkozási számának meghatározása, megváltoztatása vagy törlése,

b) leltári és hivatkozási szám megállapításáról szóló értesítés kiadása

c) a városban található épületek, utcák leltári nyilvántartásai és hivatkozási számai

d) a lakcímnyilvántartásban szereplő adatok (utcanév, leltár- és hivatkozási szám, címpont és egyéb adatok) bejegyzése, megváltoztatása, törlése, helyesbítése a lakcímnyilvántartásról és egyes törvények módosításáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

e) a címpont és az utca földrajzi tengelyének helyének megjelölése, megváltoztatása vagy törlése a nyilvántartás földrajzi részében a geodéziai vonatkoztatási rendszer térbeli koordinátáiban.

f) a város utcái elnevezésének változásai

g) vizsgálatokat végez a helyrajzi számok megfeleléséről terepen

h) biztosítja a Geodéziai és Térképészeti Iroda tömegadatainak letöltését és ezen adatok KORWIN rendszerbe történő feltöltését, valamint biztosítja az IS GISPLAN ügyintéző tevékenységét,

r) tevékenységet biztosít a város műszaki térképével és kataszteri adatokkal (KOKEŠ).

9. A kereskedelem és a szolgáltatások területén:
a) a város területén vállalkozási tevékenység megkezdésére vonatkozó észrevételeket tesz

b) megoldja a lakossági észrevételeket, kezdeményezéseket a városi szolgáltatásnyújtás, valamint a termelő-értékesítő tevékenység kérdésében,

a) a hatályos városi rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet üzemidő-hirdetés benyújtásáról igazolást ad ki, rögzíti az értékesítés idejét és a szolgáltatási üzemidőt,

b) lehetővé teszi a vendéglátást végző intézményekben a működési idő egyszeri meghosszabbítását, nevezetesen tömeges társadalmi rendezvények lebonyolítása esetén,

c) a vállalkozók kérései alapján kötelező érvényű véleményt ad ki a városi működés helyéről és vezeti azok nyilvántartását,

d) rögzíti a gazdálkodó szervezet által bejelentett műveletek törlését

c) engedélyezi az ambuláns árusítást és szolgáltatásnyújtást, meghatározza az ilyen típusú értékesítés feltételeit, valamint az ilyen jellegű vállalkozási tevékenység végzésére alkalmas közterület kiválasztását,

d) gondoskodik üzleti rendezvények és egyszeri kereskedelmi jellegű rendezvények (vásárok, piacok) lebonyolításáról,

e) nyilvántartást vezet a város területén lévő egyéni vállalkozókról, gazdasági társaságokról,

f) intézi az egyéni vállalkozó gazdálkodók /SHR/ napirendjét, és elkészíti az SHR nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kiállítását, az SHR tevékenység bővítését és az SHR törlését,

g) felelős a piac működtetéséért,

h) megbízás alapján pénztári szolgáltatást végez - a város igazgatási díjait készpénzben beszedi tagozatán,

i) elvégzi az üzleti és működési egységek ellenőrzését, piactereken, piactereken, alkalmi piacon és vásárokon, promóciós rendezvényeken stb.

j) műsort rendez a városi rádióban,

 

10. Az archiválás területén végzett tevékenységek tartalma, különösen:
a) lebonyolítja, megszervezi és gondoskodik az anyakönyvi iratok, ügyiratok átvételéről, válogatásáról, iktatásáról és az ezzel kapcsolatos tevékenységekről,

b) koordinálja a Belügyminisztérium irat- és iratkezelését a BM munkatársaival együttműködve,

c) az eltávolítási eljárás /szkartáció/ előkészítése a Belügyminisztérium nyilvántartási szabályzata szerint az illetékes állami levéltárral együttműködve,

d) gondoskodik az anyakönyvi iratok biztonságos megsemmisítéséről a belső előírásoknak megfelelően,

e) gondoskodik a szerződések nyilvánosságra hozataláról a SZK  2. sz. törvényének 546/2010 sz. módosítása szerint.

Kráľovský Chlmec

A Magyar Királyság létrejötte után a település és az egész Bodrogköz Zemplén megye kötelékébe kerül. A helység nevével„“Helmech”“ az 1214-ben keltezett leleszi alapítólevélben találkozunk.

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuális időjárás

ma, szerda 17. 7. 2024
közepes eső 37 °C 20 °C
csütörtök 18. 7. kevés felhő 33/20 °C
péntek 19. 7. erős felhőzet 33/19 °C
szombat 20. 7. borús égbolt 31/17 °C

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia