Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Samospráva

Verejná správa funguje na Slovensku na troch stupňoch – obec, kraj a štát – a v oddelenom modeli dvoch zložiek – štátna správa a územná samospráva.

Najbližšie k občanovi je miestna (obecná) samospráva. Mestá Bratislava a Košice majú dve úrovne samosprávy: magistrátnu (Mesto) a mestské časti. Inak na Slovensku existuje jednoúrovňová obecná samospráva.

Základným dokumentom mesta (niečo ako ústava v štáte) je Štatút mesta. Ten upravuje postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, ceny mesta a ceny primátora.

Primátor mesta

V Kráľovskom Chlmci vo volebnom období 2018-2022 je primátorom mesta Ing. Karol Pataky Primátor je štatutárnym a správnym orgánom mesta, ktorý:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva zákonom stanovené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy
 • zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, štatútom alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu
 • uchováva vlajku mesta a pečať mesta
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta.

Zástupca primátora

Primátora mesta zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. (Ak by tak neurobil primátor mesta, zástupcu zvolí mestské zastupiteľstvo.)
V Meste Kráľovský Chlmec bol poverený výkonom funkcie zástupcu primátora Ing. Jozef Želinský.
Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.
Zástupca primátora môže byť len poslanec.
Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania.
Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.

Zástupca primátora vykonáva tento okruh činností a úkonov:

 • koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a výbormi mestských častí
  koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom
 • zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva
 • zabezpečuje dohľad mestského zastupiteľstva nad činnosťou mestských rozpočtových a príspevkových organizácií
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom mestského úradu
  podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
 • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta
 • zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta.
 • zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá primátor.

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora:

 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti primátora, na základe osobitného písomného splnomocnenia aj nad rámec týchto činností, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

Poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie

Mestské zastupiteľstvo môže na návrh primátora zriadiť funkciu poslanca dlhodobo plne uvoľneného na výkon funkcie (ďalej len uvoľnený poslanec) a môže uvoľneného poslanca takisto kedykoľvek odvolať. Nie je zamestnancom mesta a za výkon funkcie mu prináleží plat od mesta.

Uvoľnený poslanec je volený mestským zastupiteľstvom z poslancov mestského zastupiteľstva, spravidla na celé funkčné obdobie. Uvoľnený poslanec plní úlohy, ktoré mu uloží primátor priamo alebo mestské zastupiteľstvo uznesením.

Mestské zastupiteľstvo ( MsZ )

V MsZ pôsobí v súčasnosti 11 poslancov, ktorí pracujú v 7 komisiách. Komisie sú prvým kontaktom v prijímaní a riešení podnetov priamo od občanov alebo iných subjektov mesta, ktoré sa na poslancov mesta obracajú so žiadosťami, problémami, námetmi, a pod. Tie sa po prerokovaní posúvajú ďalej na pôdu MsZ.

 

Mestská rada (MsR)

Mestská rada sa zaoberá úlohami z mestského zastupiteľstva, návrhmi komisií, jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, podieľa sa na príprave rozpočtu mesta, zaoberá sa záležitosťami ako sú napríklad majetok mesta či miestne dane a poplatky, podáva návrhy týkajúce sa mesta a života v ňom. Svoje stanoviská a návrhy podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi. Mestská rada tiež pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Uznesenia MsR majú odporúčací charakter pre primátora a MsZ.
Zasadania MsR sú pravidelne raz mesačne (prípadne podľa potreby) a majú neverejný charakter.

Komisie MsZ

Komisie MsZ môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a zodpovedá sa mestskému zastupiteľstvu, ktoré ho volí a odvoláva na šesť rokov. Po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavným kontrolórom Mesta Kráľovský Chlmec je Ing. Alexander Tóth.
Ako vyplýva už z názvu funkcie, úlohou hlavného kontrolóra je predovšetkým kontrola, a to najmä kontrola finančných tokov, t.j. ako mesto nakladá so svojim majetkom, ako tvorí či čerpá rozpočet, ako hospodári s finančnými zdrojmi, či sa opodstatnene čerpajú účelovo poskytnuté fondy a dotácie a pod.

Hlavný kontrolór však okrem kontroly vykonáva napr. aj evidenciu sťažností a petícií občanov, zabezpečuje agendu spojenú s ich vybavovaním, prípadne plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Pri vykonávaní uvedených činností úzko spolupracuje s mestským úradom.

Pri evidencii a vybavovaní petícií a sťažností občanov či občianskych skupín, hlavný kontrolór najskôr posúdi formálne náležitosti predloženej petície/sťažnosti. Nezriedka sa stáva, že občania doručia na mestský úrad dokument, ktorý nespĺňa zákonom stanovené náležitosti petície a dožadujú sa jej riešenia. V komunikácii medzi nimi a mestom tak často vznikne zbytočné napätie, ktorému možno jednoducho predísť. Stačí, aby si občania vopred naštudovali zákonom požadované náležitosti, alebo požiadali o tieto informácie priamo na útvare hlavného kontrolóra, ktorý im poradí, ako treba pri podávaní petície či sťažnosti postupovať, čo by mal takýto dokument obsahovať a pod.

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
zamračené 24 °C 12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 25/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia