Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ Kráľovský Chlmec – Balogh Csaba PhD.

 1. Prednosta riadi a organizuje prácu mestského úradu. Zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.
 2. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosťprimátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 3. Prednosta mestského úradu v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:

a) priamo riadi

 • sekretariátu prednostu
 • vedúceho oddelenia správneho, sociálnych vecí a podnikania,
 • vedúceho oddelenia výstavby a správy majetku
 • vedúceho oddelenia bytovej správy
 • vedúceho ekonomického oddelenia
 • vedúceho oddelenia kultúry a vzdelávania
 • vedúceho oddelenia technických služieb
 • vedúceho oddelenia projektového manažmentu
 • vrátnicu
 • klientske centrum

 

b) podáva návrhy

 • na úpravu platových záležitostí zamestnancov
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu,
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracované za úrad

c) zostavuje pracovné náplne priamo riadených pracovníkov,

d) schvaľuje tuzemské pracovné cesty pre priamo riadených pracovníkov,

e) koordinuje odbornú a metodickú činnosť mestského úradu,

f) zabezpečuje plnenie rozpočtu mestského úradu,

g) vykonáva odborné práce v koncepčnej a riadiacej činnosti,

h) posudzuje materiály predkladané na zasadnutie orgánov mesta,

i) kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov,

j) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy,

k) spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

l) koordinuje činnosti týkajúce sa ochrany a hospodárenia s majetkom mesta, je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívnoprávnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú štatútom mesta alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,

m) prispieva k skvalitňovaniu kvalifikačnej úrovne pracovníkov mestského úradu,

n) v súčinnosti s primátorom organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase v nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm a havárií,

o) podpisuje písomnosti vyhotovené oddeleniami mestského úradu,

p) plní úlohy, ktoré mu boli uložené primátorom mesta a úlohy vyplývajúce z uznesení mestského zastupiteľstva,

q) kontroluje plnenie uložených úloh a prijíma opatrenia na ich plnenie

r) zvoláva a vedie operatívne porady mestského úradu, úlohy z ktorých sú záväzné pre zamestnancov mestského úradu

s) navrhuje odmeny za mimoriadnu aktivitu pri plnení pracovných úloh pre vedúcich zamestnancov oddelení,

t) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Kontakt

Balogh Csaba PhD.
Mesto Kráľovský Chlmec
Mestský úrad
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
tel: 056/68 710 52
e-mail: prednosta@kralovskychlmec.sk

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
polojasno 26 °C 18 °C
piatok 21. 6. polojasno 30/16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/18 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia