Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Komisia finančná

 • Predseda komisie: Gejza Sačko
 • Podpredseda komisie: JUDr. Peter Pandy
 • Člen komisie: Ing. Jozef Želinský, Ing. Peter Furik
 • Ext. Členovia komisie: Zuzana Horváthová, Kopasz Viktor, Alexander Gáspár, MA
 • Tajomník komisie: Mgr. Mónika Gáspárová

Komisia životného prostredia a územného rozvoja

 • Predseda komisie: Ing. Alexander Fedor
 • Podpredseda komisie: Ing. Zoltán Illés
 • Člen komisie: JUDr. Peter Pandy, Ing. Peter Furik,  Ing. Dionýz Tóth
 • Ext. Členovia komisie: Ing. Dobos Zoltán, Karol Szabó, Mgr. Vladimír Igaz
 • Tajomník komisie: Ing. Iveta Sabaková

Komisia sociálna

 • Predseda komisie: MUDr. Gita Nagyová
 • Podpredseda komisie: MUDr. Alžbeta Mátéová
 • Člen komisie: Ing. Peter Tancsák
 • Ext. Členovia komisie: Ildikó Pandyová, 
 • Tajomník komisie: Mgr. Ildikó Molnárová

Komisia kúltúry a vzdelávania

 • Predseda komisie: Ing. Jozef Želinský
 • Podpredseda komisie: MUDr. Gita Nagyová
 • Člen komisie: Ing. Peter Tancsák, JUDr. Peter Pandy
 • Ext. Členovia komisie: Katalin Rigó, mgr. Takács István, Tomáš Mittelman,
  Alexander Gáspár, MA 
 • Tajomník komisie: 

Komisia rozvoja mesta a podnikania

 • Predseda komisie: Ing. Zoltán Illés
 • Podpredseda komisie: Ing. Jozef Želinský
 • Člen komisie: MUDr. Alžbeta Mátéová, Gejza Sačko
 • Ext. Členovia komisie: Štefan Papp, Ing. Július Kováč, Viktor Király
 • Tajomník komisie: Katarína Demeterová

Komisia kontroly

 • Predseda komisie: JUDr. Peter Pandy
 • Podpredseda komisie: Ing. Jozef Želinský
 • Člen komisie: Ing. Zoltán Illés
 • Tajomník komisie: Zuzana Nagyová

Komisia športu

 • Predseda komisie: Apacs Zoltán                                 
 • Podpredseda komisie: Ing. Dionýz Tóth                                      
 • Člen komisie: Ing. Alexander Fedor, MUDr. Alžbeta Mátéová, Sačko Gejza                        
 • Ext. Členovia komisie: Viktor Király, Orosz Márk, Attila Širokman
 • Tajomník komisie: Dionýz Detrik

Komisia cestovného ruchu a podnikania

Predseda komisie: Ing. Zoltán Illés

Podpredseda komisie: Ing. Peter Tancsák

Člen komisie: Ing. Jozef Želinský, Apacs Zoltán

Ext. Členovia komisie: Mgr. Melinda Drab, Bartolomej Gönczy

Tajomník komisie: Martina Košlábová

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci

Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci v zmysle ustanovenia § 15 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

tento

Rokovací poriadok komisií
Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci

Článok 1
Poslanie komisií

(1) Komisie zriaďuje Mestské zastupiteľstvo( ďalej len MsZ) v Kráľovskom Chlmci v zmysle § 15 Z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány spravidla na celé volebné obdobie, alebo na obdobie do vyriešenia konkrétnej úlohy. V súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriaďuje MsZ komisiu kontroly.

Článok 2
Základné funkcie komisií

(1) Komisie MsZ sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú oblasť. Komisie nemajú samostatné rozhodovaciu kompetenciu, vypracovávajú odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu MsZ.
(2) Komisie majú tieto tri základné funkcie:

2.1. Poradná funkcia komisií:
a) vypracovávajú stanoviská k prerokovaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie MsZ
b) vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých dôležitých otázok života mesta
c) prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie

2.2. Iniciatívna komisia komisii:
a) vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety ma riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich pôsobenia
b) dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia
c) spolupôsobia pri príprave materiálov na MsZ

2.3. Kontrolná funkcia komisií:
a) kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení MSZ
b) kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia
c) dozerajú na majetok mesta a iný zverený majetok ako aj na hospodárenie s ním
d) dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta

Článok 3
Komisie vytvorené pri MsZ

(1) MsZ zriadilo tieto stále komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a určilo počet členov komisií takto:
– komisia sociálna s počtom členov 5
– komisia vzdelávania, kultúry a športu s počtom členov 9
– komisia výstavby a územného rozvoja s počtom členov 5
– komisia finančná s počtom členov 4
– komisia správy majetku s počtom členov 5
– komisia kontroly s počtom členov 3

(2) V prípade potreby vytvorí MsZ aj dočasné komisie na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru.
(3) Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z odborníkov z radov občanov.
(4) Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov MsZ.
(5) Dočasné komisie môže MsZ zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí MsZ ad hoc na ten ktorý prípad alebo situáciu.
(6) Komisie nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo MsZ.

Článok 4
Pôsobnosť komisií

1. Komisia sociálna – hlavné úlohy:
• posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci sociálne odkázaným občanom mesta
• posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu preneseného výkonu štátnej správy- opatrovateľská služba
• posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov
• bytová politika mesta

2. Komisia vzdelávania, kultúry a športu – hlavné úlohy:
• spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti, škôl, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v meste
• vyjadruje sa k činnosti jednotlivých klubov a súborov pôsobiacich pri Msks
• koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v meste
• vyjadruje sa k činnosti oddelenia kultúry vzdelávania a športu MsÚ
• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry
• posudzuje spôsob financovania jednotlivých kolektívov záujmovo-umeleckej a športovej činnosti , neziskových organizácii a fyzických osôb
• spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení
a organizácii na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v meste
• spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych, športových a športových podujatí v meste
• vyjadruje sa k činnosti a posudzuje návrhy na financovanie TJ SLAVOJ Kráľovský Chlmec
• posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry
• vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území mesta
• predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach
• posudzuje návrhy žiadateľov , ktoré majú dopad na rozpočet mesta

3. Komisia výstavby a územného rozvoja – hlavné úlohy:
• posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja mesta
• posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ
• usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste
• posudzuje územno-plánovaciu dokumentáciu mesta
• predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácii
• posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu mesta a plynofikáciu mesta
• spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia
• spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene

4. Komisia finančná – hlavné úlohy:
• prejednáva návrh rozpočtu mesta
• prejednáva záverečný účet mesta
• prejednáva všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a poplatku
• prejednáva prijatie úverov a pôžičiek mesta
• dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom mesta
• posudzuje návrhy žiadateľov , ktoré majú dopad na rozpočet mesta

5. Komisia správy majetku – hlavné úlohy
• posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
• usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste
• spolupôsobí pri príprave vlastnej a podnikateľskej činnosti mesta z územno-plánovacieho hľadiska
• dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom mesta
• podáva podnety na ochranu majetku mesta a občanov mesta

6. Komisia kontroly – hlavné úlohy
• prijíma písomné oznámenia v rozsahu čl.7 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od primátora mesta a poslancov MsZ
• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa z.č. 511/1990 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení.

Všetky písomnosti súvisiace s činnosťou komisie kontroly, hlavne oznámenia funkcionárov mesta sa uschovávajú v samostatnej uzamykateľnej skrini, do ktorej má prístup len predseda komisie, prípadne ním poverený člen komisie.

Článok 5
Predseda komisie

(1) Komisiu vedie predseda – poslanec MsZ, ktorého hlasovaním volí a odvoláva MsZ.
(2) Predseda komisie:
a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie zasadnutia komisie
b/ zostavuje návrh plánu činnosti komisie
c/ s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutia komisie
d/ organizuje spoluprácu komisie s ďalšími komisiami MsZ

e/ pred podpísaním zápisnice zo zasadnutia komisie prekontroluje jednotlivé návrhy na uznesenia, ktoré sú podkladom pre vypracovanie pracovného materiálu na zasadnutie MsZ
f/ podpisuje s tajomníkom komisie zápisnicu zo zasadnutia komisie a jej uznesenia a
stanoviská
g/ ak sa člen komisie tri razy po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1/2 roka nezúčastňuje na činnosti komisie, podáva MsZ návrh na odvolanie takéhoto člena komisie

Článok 6
Podpredseda komisie

(1) Predsedu komisie zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, prípadne iný člen komisie v rozsahu poverenia predsedom komisie. Dôvod neprítomnosti predsedu komisie sa uvedie v zápisnici z rokovania komisie.
(2) Podpredsedu komisie z členov komisie – poslancov volí komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie na návrh predsedu komisie spravidla na svojom prvom zasadnutí.

Článok 7
Tajomník komisie

(1) Tajomníka komisie menuje z radov zamestnancov mestského úradu primátor mesta .
(2) Tajomník komisie nie je členom komisie.
(3) Tajomník komisie :
• vypracováva návrh plánu činnosti komisie a zostavuje program zasadnutia komisie
podľa pokynov predsedu komisie
• zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie (pozvánky,
prezenčné listiny, miestnosť a pod.)
• prizýva na zasadnutia komisie ďalšie osoby podľa pokynov predsedu komisie a na základe prijatého uznesenia na predchádzajúcom zasadnutí komisie
• vyhotovuje do 3 pracovných dní od zasadnutia komisie zápisnicu a uznesenia , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice
• archivuje materiál súvisiace s činnosťou komisie
(4)Tajomník má v komisii poradný hlas.
(5)Tajomník komisie zodpovedá za doručenie zápisnice, uznesení a stanovísk zo zasadnutia komisie:
• predsedovi komisie
• kancelárii prednostu MsÚ
• oddeleniam mestského úradu, ktoré predložili materiál na rokovanie komisie
(7) O akýchkoľvek zmenách neodkladne informuje:
• predsedu komisie
• kanceláriu prednostu MsÚ
(8) Plní osobitné úlohy, ktorými ho poverí predseda komisie.

Článok 8
Členovia komisie

Členovia komisie :
(1) Majú povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie.
(2) Predkladajú návrhy a pripomienky k predkladaným materiálom.
(3) Predkladajú podnetné návrhy v súvislosti s činnosťou komisie.
(4) Uplatňujú svoje poznatky a skúseností a obhajujú oprávnené požiadavky obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec.
(5) Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Informáciu o vzdaní sa členstva v komisii a prípadný návrh na nového člena komisie, predloží predseda komisie na najbližšom rokovaní MsZ.
(6) Neúčasť na zasadnutí komisie ospravedlňuje člen komisie vopred priamo predsedovi alebo prostredníctvom tajomníka komisie.
(7) Členovia komisie môžu byť poverení predsedom komisie alebo komisiou osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie len formou uznesenia.

Článok 9
Zasadnutie komisie

(1) Stále komisie MsZ sa schádzajú podľa plánu zasadnutí MsZ najneskôr 10 dní pred zasadnutím MsZ alebo podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Termín zasadnutia upresní predseda komisie.
(2) Dočasné komisie MsZ sa schádzajú podľa potreby a to tak, aby zabezpečili splnenie úlohy, za účelom ktorej ich MsZ zriadilo.
(3) Zasadnutia komisie zvoláva a vedie jej predseda. Program zasadnutia komisie navrhuje predseda komisie v súlade:
• s plánom činnosti komisie
• s úlohami, ktoré priamo súvisia s prípravou rokovania MsZ
• s úlohami, ktoré vyplývajú z uznesení MsZ
• s úlohami, ktoré vyplývajú z požiadaviek, podnetov a návrhov patriacich do kompetencie komisie
(4) Komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú:
• tajomník komisie na základe poverenia predsedu komisie
• poverení členovia komisie na základe vlastných poznatkov alebo prieskumov
• jednotlivé útvary mesta, oddelenia mestského úradu, náčelník MsP a riaditelia mestských príspevkových a rozpočtových organizácií
• orgány a organizácie, s ktorými bolo vypracovanie a predloženie materiálu dohodnuté
(5) S materiálom, predkladaným na zasadnutie MsZ oboznámi komisiu predkladateľ alebo spracovateľ materiálu, prípadne nimi poverený pracovník. Pokiaľ tento materiál nebol členom komisie doručený v písomnej forme najneskôr jeden deň pred zasadnutím komisie, komisia hlasovaním rozhodne o jeho prerokovaní.

Článok 10
Uznesenia komisie

(1) Komisia MsZ je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(2) Komisia rozhoduje formou uznesenia.
(5) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Hlasuje sa verejne.
(6) Uznesenie jednotlivých komisií MsZ má odporúčajúci charakter. Uznesenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice zo zasadnutia.
(7) Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie a tajomník.
Zápisnice sa ukladajú na príslušnom referáte mestského úradu.

Článok 11
Organizačno-technické zabezpečenie
činnosti komisie

(1) Za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie (pozvánky, prezenčné listiny, miestnosť a pod.) zodpovedá tajomník.

(2) Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo predsedajúci. Zápisnicu vyhotovuje tajomník komisie do troch kalendárnych dní odo dňa zasadnutia komisie.

Článok 12
Stanovisko komisie

(1) Stanovisko komisia zaujíma k materiálom:
• ktoré sama nevypracovala ani neiniciovala, ale takýto materiál bude predmetom rokovania MsZ
• ku ktorým bola požiadaná, aby sa k nim vyjadrila
(2) Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica členov komisie. Toto však treba uviesť v zápisnici zo zasadnutia a osobitne pri spracovanom stanovisku.
(3) Stanovisko komisie je prijaté vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

(1) Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci bol prejednaný na MsZ dňa 31.5.2007, schválený uznesením č. 10 .
(2) Rokovací poriadok komisií MsZ v Kráľovskom Chlmci nadobúda účinnosť dňom schválenia MsZ v Kráľovskom Chlmci.
(3) Všetky zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku sa predkladajú len v písomnej forme a podliehajú schváleniu MsZ .

Mgr. Jozef Balog
primátor mesta

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C
streda 19. 6. polojasno 31/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 26/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia