Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Základné školy

Základná škola

 

Riaditel

Riaditeľ školy: PhDr. Róbert Berta, MBA

Meno školy: Základná škola
Adresa školy: L. Kossutha 580/56, 077 01 Kráľovský Chlmec 
Web: www.zskossutkch.edupage.org
E-mail: riaditel.zs@pobox.sk, zskossutkch@gmail.com
Telefón: 056 63 21611

 

„Poď, dieťa, uč sa múdrym byť.“

J.A. Komenský

budova

Charakteristika školy

Prvá základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1923. Riaditeľkou bola pani H. Kollmanová. Ďalšia ľudová škola, kde prebiehala výuka v slovenskom jazyku vznikla v roku 1932. Po pričlenení Horného Medzibodrožia k Maďarsku v roku 1938 boli slovenské školy zrušené. K ich obnove došlo až po skončení 2. svetovej vojny.Budova súčasnej slovenskej základnej školy bola postavená v roku 1964. Od roku 2002 sa v budove nachádza len slovenská škola, ktorá v tomto školskom roku prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec je plnoorganizovaná so všetkými deviatimi ročníkmi. Vyučovanie prebieha v dvoch budovách, ktoré ohraničujú školský areál. Hlavná budova na ul. Kossutha 56 sa delí na pavilón A, kde prebieha vyučovanie pre II. stupeň v kmeňových a odborných učebniach a pavilón B prebieha zväčša vyučovanie pre I. stupeň a popoludňajšia činnosť ŠKD. V pavilóne C sa nachádza telocvičňa so šatňami a gymnastická miestnosť. Tieto priestory využíva aj CVČ.

V budove na ul. Kazinczyho sa nachádza školská jedáleň s kuchyňou, dielne na vyučovanie techniky a cvičná kuchyňa. V obrovskom areáli školy sa nachádzajú športoviská – futbalové, hádzanárske, volejbalové ihrisko, bežecká dráha a viacúčelové ihrisko, ktoré v zime slúži ako ľadová plocha. Škola má aj prenosné dopravné ihrisko, ktoré slúži aj verejnosti.  V okolí ihrísk sú zelené priestory s lavičkami a preliezačky pre voľnočasové aktivity a relax.

Na škole pôsobí v súčasnosti 45 pedagogických zamestnancov, dvaja odborný zamestnanci vrátane riaditeľa, dvoch zástupkýň riaditeľa, výchovnej a kariérovej poradkyne, 2 špeciálnych pedagógov, 1 školský logopéd, 1 školský psychológ, 2 sociálni pedagógovia, 6 vychovávateliek a 8 pedagogických asistentov.

Súčasťou školy je školský klub detí, ktorí má 6 oddelení a postupuje podľa vlastného výchovného programu a asistentku na odprevádzanie žiakov a Centrum voľného času, v ktorom prebiehajú športové a tanečné voľnočasové aktivity pre žiakov, ale aj dospelých.

Vedenie školy sa snaží, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie. Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Veľký dôraz kladieme na čistotu prostredia. Na informačných tabuliach a nástenkách zverejňujeme aktuálne informácie o aktivitách školy, na šírenie informácií využívame aj školský rozhlas. Budovaniu priateľskej atmosféry na škole prispieva aj dobré fungovanie žiackeho parlamentu, otvorená komunikácia, spoločné športové a kultúrne aktivity žiakov a pedagógov. Naša škola sa zviditeľňuje v časopise Stonožka, prispievame do mestských novín, aj do TASR. Na propagáciu  školy využívame aj našu webovú stránku školy.

Chceme, aby naši žiaci boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví. Chceme ich vychovávať v duchu humanistických princípov, formovať u nich tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie. Budeme z nich vychovávať Európanov, ktorí zároveň prejavujú lásku a úctu k svojej vlasti, k prírodným krásam a historickým pamätihodnostiam svojho regiónu a ktorí prejavujú toleranciu k všetkým národom a národnostiam. Chceme, aby naši žiaci prejavili snahu o zdravý životný štýl. V zmysle nášho motta chceme našich žiakov naučiť učiť sa a učiť sa byť múdrymi. Vynasnažíme sa, aby sme obhájili získané tituly a ocenenia: „Škola dobrých skutkov“,  „Škola priateľská deťom“, „Škola, ktorá to s kvalitou myslí vážne“, a hlavne škola otvorená všetkým.

Naša škola v tomto školskom roku prežíva výnimočné chvíle, slávi svoje 60. výročie. Šesťdesiat rokov otvárala náruč mnohým žiakom a učiteľom, ktorí spoločne prežívali chvíle radostné, ale i ťažké, spoznávali a objavovali nové a nepoznané. Jej pevné múry sa stali ochrannými krídlami niekoľkých generácií a naďalej sú pripravené poskytnúť miesto na vzdelávanie i ďalším žiakom.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ul. Hunyadiho 1256/16

Základné školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – ako centrálna škola Medzibodrožia – bola založená v roku 1950. Od roku 2002 existuje ako samostatný právny subjekt jeho prevádzkovateľom je Mestské zastupiteľstvo Kráľovského Chlmca. Budova školy sa nachádza na Ulici Hunyadiho pod číslom 1256/16 v blízkosti najnovšieho sídliska a nemocnice.
Trojposchodová budova s výťahom, v nej umiestnené priestranné triedy zodpovedajúce normám EÚ, moderné odborné učebne, detská ambulancia, dielňa a cvičná kuchyňa očakávajú žiakov. Nedostatok telocvične sa pomaly rieší, totiž za budovou školy už sa začala výstavba novej modernej športovej haly.
Našu školu doteraz navštevuje 436 žiakov. Z toho 202 žiakov v 9 triedach na I. stupni a 234 žiakov v 10 triedach na II. stupni si osvojuje základné vedomosti. Naši žiaci hlavne pochádzajú z Kráľovského Chlmca, ale II. stupeň ZŠ už navštevujú aj žiaci z okolitých menších škôl.
Najmenší žiaci majú k dispozícii školskú družinu, kde v troch skupinách pracuje približne 100 žiakov. Vychovávateľky v popoludňajších hodinách pomáhajú deťom nielen pri písaní domácich úloh, ale zabezpečia aj remeselnícke práce pre šikovných rúk. Rodičia ráno od 6,30 a večer do 17,00 hodiny môžu nechať v bezpečí svojich detí medzi stenami školy.
S nadanými deťmi a deťmi s nevýhodným sociálnym položením sa zaoberajú odborní pedagógovia podľa vopred vypracovaných učebných plánov, vydané prostredníctvom MŠ SR.
Aj naďalej by sme chceli držať v činnosti triedy s rozšírením vyučovacím matematiky a prírodovedných predmetov v každom ročníku. Vyučovanie cudzích jazykov sme zaviedli už na I. stupni ZŠ. Vyučovacie hodiny výpočtovej techniky sa uskutočňujú v dvoch odborných učebniach informatiky.
Družobné styky sa rozvíjame cez priateľstvá, ktoré smerujú za hranice, do Maďarska (Sátoraljaújhely, Sárospatak, Budapest – Ferencváros, Kisvárda), do Rumunska (Sepsiszentgyörgy). Školy v týchto mestách sú našimi družobnými partnermi. Vymieňame si skúsenosti, ktoré sú inšpiráciou byť stále lepší.
Na zabezpečenie školských potrieb žiakov využívame dvakrát ročne finančnú podporu SR a aj podporu Nadácie Pázmánya a Zväzu Rákócziho.
Rodičovské združenie školy, ktoré je členom Zväzu maďarských rodičov na Slovensku, tiež pomáha splniť ciele školy. Miestna organizácia odborovej rady zastupuje záujmy pedagógov a školských zamestnancov.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku sa stará o zabezpečenie odborného rastu učiteľov. Medzi naše predsavzatia patria zvýšiť úroveň vyučovania maďarského jazyka, rozšíriť slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti žiakov. Uprednostniť čítanie a vzbudiť záujem žiakov o beletriu. Vo vyučovaní slovenského jazyka využívať komunikatívnu jazykovú výchovu. Naučiť žiakov hovoriť po slovenský, v tomto smere musíme dosiahnuť lepšie výsledky. Vo všetkých ostatných predmetoch by si mali žiaci osvojiť najdôležitejšie zákonitosti a definície. Naďalej vytvoriť triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dobre by bolo, aby naši žiaci na rôznych vedomostných súťažiach dosiahli vynikajúce výsledky.
Snažíme sa o vzájomnú spoluprácu s rodičmi, aby si naši žiaci zachovali staré tradície a zvyky nášho mesta a regiónu, aby chránili prírodu a prírodné krásy a aby obohatili kultúrny a športový život mesta.
Naším cieľom je, aby každý žiak našej školy sa stal morálnym, samostatne konajúcim dospelým človekom spoločnosti, aby z našej školy odchádzali také žiaci, ktorí v každej oblasti života dokázali presadiť ľudskosť, múdrosť a orálne konanie.
V záujme splnenia nášho poslania aj v budúcnosti spolupracujeme s rodičmi, so žiakmi, s materskými školami, so strednými školami, so základnou umeleckou školou, s historickými cirkvami, s kultúrnymi a športovými organizáciami a s Mestským zastupiteľstvom Kráľovského Chlmca.

Kontakt

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ul. Hunyadiho 1256/16
077 01 Kráľovský Chlmec

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
zamračené 24 °C 12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 25/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia