Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Evidencia pobytu

VYDANIE POTVRDENIA O TRVALOM POBYTE

 • Popis: Potvrdenie sa vydáva:
  k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, odkúpenie bytu, k pôžičke atď.
 • Doklady: platný občiansky preukaz (doklad – potvrdenie o občianskom preukaze)
 • Formuláre: Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
 • Miesto: Oddelenie organizačné a vnútornej  správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok: správny poplatok 5 € podľa položky 8  prílohy  zákona č. 145/1995 Zb.
 • Legislatíva: Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

OZNÁMENIE O MIESTE POBYTU OBYVATEĽA

 • Popis : 
 • Doklady: na písomnú žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby / v ktorej musí byť uvedené, kto žiada a na koho (meno, priezvisko, dátum narodenia) ako aj dôvod žiadosti /
 • Formuláre :
 • Miesto: Oddelenie organizačné a vnútornej  správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: najneskôr do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: správny poplatok 5 € podľa položky 8  prílohy  zákona č. 145/1995 Zb.
 • Legislatíva: Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov

TRVALÝ POBYT

 • Popis: Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.
  Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.  
 • Doklady:
  a)      platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
  b)     platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
  c)      doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu
  d)     písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2,
  4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne 
 • Formuláre: Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (karta) je k v kancelárii 1. 1.kontaktu
 • Miesto: Oddelenie organizačné a vnútornej  správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok: správny poplatok 5,00 € podľa položky 8  prílohy  zákona č. 145/1995 Zb.
 • Legislatíva: Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov

PRECHODNÝ POBYT

 • Popis: Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
  Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
  Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu
 • Doklady:
  a) platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
  b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
  c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu
  d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2,
  4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne 
 • Formuláre: Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (karta) je k dispozícii v kancelárii 1. kontaktu
 • Miesto: Oddelenie organizačné a vnútornej  správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok: 5 € v hotovosti
 • Legislatíva:Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

 • Popis: Na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.
  Návrh nemožno podať voči vlastníkovi spoluvlastníkovi, manželovi,alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • Doklady:
  1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
  2.  Aktuálny list vlastníctva budovy alebo jej častí na  právne úkony
  3. Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a  Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
  4. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
  5. Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
  6.  Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
  7. Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
  8. Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
  9. Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
  10. Dohodu o ukončení nájmu
  11. Poprípade iné doklady dokazujúce dôvod na zrušenie trvalého (prechodného) pobytu
 • Formuláre: Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 • Miesto: Oddelenie organizačné a vnútornej  správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: 30 dní
 • Poplatok: bez poplatku
 • Legislatíva: Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov

VYDANIE POTVRDENIA O HLÁSENÍ POBYTU K VYBAVENIU PRVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU

 • Popis: O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku  je povinný požiadať rodič občana  alebo opatrovník, poručník,  iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti , pestún, osoba, ktorá má záujem stáť sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadeniam v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku dieťaťa.
 • Doklady:
  originál rodného listu žiadateľa (k nahliadnutiu)
  občiansky preukaz jedného z rodičov žiadateľa
 • Formuláre: Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (karta) je k dispozícii v kancelárii 1. kontaktu
 • Miesto: Oddelenie organizačné a vnútornej  správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: 056 63 212 68, Alžbeta Lipanová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok: bez poplatku
 • Legislatíva: Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení a evidencii pobytu občanov

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 28. 5. zamračené 24/12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia