Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Matrika

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA

 • Popis:
 • Doklady: 
  vyplnené tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré je k dispozícii na matrike
  rodné listy snúbencov
  občianske preukazy snúbencov
  u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode
  u ovdovených úmrtný list prechádzajúceho manžela/manželky
  v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
 • Formuláre: Žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré je k dispozícii na matrike. 
 • Miesto: Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056/ 63 220 76, Bc. Žaneta Tóthová
 • Doba vybavenia: podľa dohody
 • Poplatok:
 • 30,00 € – sobáš  pred iným než príslušným  matričným úradom – položka 18 písm. a)
  100,00 € –  sobáš medzi štátnym občanom SR a cudzincom – položka 18 písm. d)
  280,00 € uzavretie manželstva medzi cudzincami – položka 18 písm. e)
  280,00 € – uzavretie manželstva občanov SR, ak ani jeden zo snúbencov   nemá trvalý pobyt v SR– položka 18 písm. f)
 • 30 € - Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - položka 18 písm. b)
 • 100 € Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - položka 18 písm. c)
 • Legislatíva: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

ZÁPIS NOVORODENCA

 • Informácia k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa.pdf (377.65 kB)
 • Popis: 
 • Doklady: 
  Dieťa  narodené  v platnom  manželstve
  –       občiansky  preukaz  rodičov
  –       sobášny list
  Dieťa narodené slobodnej matke:
  –       občiansky preukaz
  Dieťa  narodené rozvedenej  matke:
  –       právoplatný  rozsudok  o rozvode
  –       občiansky preukaz
  Dieťa narodené vdove:
  –       úmrtný list zosnulého manžela
  –       občiansky preukaz
 • Formuláre: 
 • Miesto: Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056/ 63 220 76, Bc. Žaneta Tóthová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok: Prvý výpis rodného listu je bez poplatku, každý ďalší vydaný rodný list s poplatkom  7,00 € v hotovosti
 • Legislatíva: 

ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠA ALEBO ÚMRTIA OBČANA SR V CUDZINE DO OSOBITNEJ MATRIKY V BRATISLAVE

 • Popis: Matričný úrad v Kráľovskom Chlmci prijíma len žiadosti, ktoré sa potom zasielajú do Bratislavy –  k vybavovaniu si však pripravte tieto doklady.
 • Doklady: Rodný list,  sobášny list alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
  k zápisu narodenia dieťaťa:
  o   cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa  medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
  o    osvedčenie o štátnom občianstve,
  o    sobášny list (ak sú sobášení),
  o    ak rodičia nie sú zosobášení, predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa, občiansky preukaz žiadateľa.
  k zápisu sobáša uskutočneného v zahraničí:
  o    cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
  o    údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
  o    údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia – občania slovenskej republiky rodné číslo),
  o    občiansky preukaz žiadateľa.
  k zápisu úmrtia v zahraničí:
  o    cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
  o    osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
  o    doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  o    sobášny list nebohého,
  o    rodný list nebohého,
  o    občiansky preukaz žiadateľa
 • Formuláre: 
 • Miesto: Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056/ 63 220 76, Bc. Žaneta Tóthová
 • Doba vybavenia: po predložení všetkých dokladov do 10 dní + čas potrebný na vykonanie zápisu osobitnou matrikou v Bratislave – max. 3 mesiace
 • Poplatok: 15 €
 • Legislatíva: 

ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY

 • Popis:
 • Doklady:
  • listy o prehliadke mŕtveho vystavené lekárom
  • občiansky preukaz zosnulého
  • rodný, sobášny list zosnulého
  • občiansky preukaz vybavovateľa
 • Formuláre: 
 • Miesto: Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: +421 056/ 63 212 68, Alexandra Herceg 
 • Doba vybavenia: na počkanie alebo podľa dohody
 • Poplatok: bez poplatku
 • Legislatíva:  

ZMENA MENA ALEBO PRIEZVISKA

 • Popis: Zmeny mena alebo priezviska, (na ktoré nie je potrebné povolenie okresného  úradu) – sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade na základe písomného vyhlásenia. Sú uvedené v §7 zákona o mene a priezvisku:
 • Doklady:
  Zmena mena:
  a)       zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
  b)       zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  c)       zmena mena z dôvodu zmeny pohlavia
  Zmena priezviska:
  a)  po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
  b)  po nadobudnutí plnoletosti spočívajúca v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
  c)  spočívajúca v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
  d)  spočívajúca v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom, alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny 
  e)  dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
  f)  z dôvodu zmeny pohlavia
  g)  maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
  h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela
  · platný občiansky preukaz
  · rodný list, sobášny list
  · právoplatný rozsudok o rozvode
 • Formuláre:
  Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva
  Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
  Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov – dvojstrana
  Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu
  Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
  Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov – dvojstrana
  Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu
  Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov
 • Miesto: Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056/ 63 220 76, Bc. Žaneta Tóthová
 • Doba vybavenia: podľa dohody
 • Poplatok: 7,00 € za nový matričný doklad
 • Legislatíva: zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV

 od 1. novembra 2022 je služba zrušená

VYDÁVANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV / RODNÉHO, SOBÁŠNEHO, ÚMRTNÉHO LISTU / Z MATRIČNÝCH UDALOSTÍ UŽ ZAPÍSANÝCH

 • Popis: V zmysle § 18 zákona č. 154/1994 Z.z. môže matričný úrad vydať duplikát:
  ·         osobe, ktorej sa zápis týka, jej príbuzným /t.j. manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti, v   prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/
  ·          osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti
  ·          osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti
  ·         osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti 
  ·          poručníkovi, ak sa o dieťa stará
  ·          súdom ustanovenému opatrovníkovi
  ·         na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní
 • Doklady: Občiansky preukaz
 • Formuláre:
  Žiadosť o vydanie matričného dokladu ( rodný list, sobášny list, úmrtný list)
  Žiadosť o vystavenie duplikátu matričných dokladov
  Kérvény anyakönyvi kivonat kiadására (születési, házasági, halotti)
 • Miesto: Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056/ 63 220 76, Bc. Žaneta Tóthová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok správny poplatok:  7,00 € v hotovosti /v prípade písomnej žiadosti aj vkladom na účet, príp. poštovou poukážkou/
 • Legislatíva: Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C
streda 19. 6. polojasno 31/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 26/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia