Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Prevádzkovanie obchodu a služieb

RYBÁRSKE LÍSTKY

 • Popis: Rybárske lístky vydá Mestský úrad v Kráľovskom Chlmci na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov  sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
 • Doklady:
  ·        občiansky preukaz
 • Formuláre:
  Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
  Súhlas zákonného zástupcu na vydania rybárskeho lístka
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 14
 • Kontakt: +421 56 63 212 68, Alžbeta Lipánová
 • Doba vybavenia: na počkanie
 • Poplatok:
  týždenný         1,50 €
  mesačný          3,00 €
  ročný               7,00 €
  trojročný      17,00 €
 • Legislatíva: Položka 38 zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch

VYDANIE STANOVISKA K ZAČATIU PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 • Popis: Pre usmernenie zámerov začatia podnikateľskej činnosti v prevádzkarniach vydáva mesto záväzné stanovisko k začatiu činnosti. Žiadateľ doručí vyplnenú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti na oddelenie organizačné a vnútornej správy  MsÚ v lehote najneskôr 5 dní pred začatím činnosti prevádzky.
 • Doklady:
  ·        fotokópia živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra
  ·        fotokópia nájomnej zmluvy
  ·        fotokópia listu vlastníctva na objekt, v ktorom bude prevádzka existovať
  ·        fotokópia rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove na uvedenie priestorov do prevádzky
  ·        potvrdenie o likvidácii KO
 • Formuláre:
  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  Kérvény a jogi vagy természetes személy vállakozói tevékenységének engedélyezéséhez, illetve telephely-létesítéséhez szükséges hivatali állásfoglalás igényléségel kapcsolatban
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056 62 848 00, Alexandra Herceg
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 7 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: 10,- €
 • Legislatíva:
  Zákon č.369/1990 Zb. v platnom znení, VZN č. 6/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

OHLÁSENIE ČINNOSTI DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA /SHR/

 • Popis: Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a  na vodných plochách.
 • Doklady:
  ·        list vlastníctva, príp. nájomná zmluva k pozemkom
  ·        výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
  ·        pri podnikaní v živočíšnej výrobe predložiť stanovisko Regionálnej veterinárnej správy
 • Formuláre:
  Ohlásenie činnosti do evidencie SHR
  Ohlásenie zmeny v evidencii SHR
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056 62 848 00, Alexandra Herceg
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok:
  6,50 € – položka 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z.
  1,50 € – položka 142 písm. b) zákona č. 145/1995 Z.z.
 • Legislatíva: zákon č. 105/1990 Zb. v platnom znení

VRÁTENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA /SHR/

 • Popis: Zrušenie osvedčenia o zápise  SHR v evidencii mesta Kráľovský Chlmec a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.
 • Doklady:
  ·        originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 • Formuláre: Vrátenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR-zrušenie činnosti
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056 62 848 00, Alexandra Herceg
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: bez poplatku
 • Legislatíva:
  zákon číslo 105/1990 Zb. v platnom znení 
  zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení

URČENIE ČASU PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 • Popis: Pre usmernenie ekonomickej činnosti na území mesta Kráľovský Chlmec vydalo Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci VZN č. 6/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
  Prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb je povinný najneskôr sedem pracovných dní pred zahájením  činnosti v prevádzkarni mestu  písomne oznámiť predajný alebo prevádzkový čas.
 • Doklady:
  ·        fotokópia živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra
  ·        fotokópia nájomnej zmluvy
  ·        fotokópia listu vlastníctva na objekt, v ktorom bude prevádzka existovať
  ·        fotokópia rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove na uvedenie priestorov do prevádzky
  ·        potvrdenie o likvidácii KO
 • Formuláre:
  Ohlásenie prevádzkového času
  Bejelentési kötelezettség  az üzlet, vendéglátóipari egység, szolgáltatás  üzemeltetésének nyitvatartási idő javaslatára
  Ohlásenie o ukončení  činnosti  prevádzkarne         
  Üzlet, vendéglátóipari egység, szolgáltatás  üzemeltetésének bejelentése
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056 62 848 00, Alexandra Herceg
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 7 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: 3,50 €
 • Legislatíva:
  Zákon č.369/1990 Zb. v platnom znení,
  VZN č. 6/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

POVOLENIE AMBULANTNÉHO PREDAJA A PREDAJA NA PRÍLEŽITOSTNOM TRHU

 • Popis: Mesto vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území mesta Kráľovský Chlmec osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a § 11 zákona č. 178/1998 z. z. v platnom znení a predloží:
 • Doklady
  ·      kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na podnikanie,
  ·      čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
  ·      čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
  ·      Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ( .) – v prípade výrobkov potravinárskeho charakteru
  ·      fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu – že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu,
  ·       ak je žiadateľom osoba – predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku – potvrdenie nie staršie ako 1 rok alebo nájomnú zmluvu.
  ·      Súhlas vlastníka pozemku  – v prípade predaja na súkromnom pozemku
  ·      u predajcu zo zahraničia – doklad o zaregistrovaní z  Daňového úradu Bratislava I.
 • Formuláre:
  Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj
  Záväzná prihláška na Vinobranecký jarmok
  Záväzná prihláška na Majáles
  Čestné vyhlásenie
   Žiadosť o vydanie povolania na záber verejného priestranstva
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 15
 • Kontakt: +421 056 62 848 00, Alexandra Herceg
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok:
  VZN č. 5/2012 o miestnych daniach
  VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kráľovský Chlmec
 • Legislatíva:
  VZN č. 5/2012 o miestnych daniach
  VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kráľovský Chlmec

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 25 °C 18 °C
piatok 21. 6. polojasno 30/16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/18 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia