Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Sociálna starostlivosť

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 • Popis: Opatrovateľská služba –  je sociálna služba  poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.b. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Doklady:
  ·        Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  ·        Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  ·        Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • Formuláre:
  ·        Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  ·        Čestné prehlásenie o príjme
  ·        Čestné prehlásenie o majetku
 • Miesto: II. poschodie, č.dv. 18
 • Kontakt: +421 056 63 22521, Mgr. Ildikó Molnárová
 • Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti, v prípade potreby bezodkladne
 • Poplatok: Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do posledného dňa príslušného mesiaca priamo do pokladne Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci, prostredníctvom opatrovateliek.
  Prijímateľ sociálnej služby (opatrovaný) je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom.
 • Legislatíva:
  § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
  VZN č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

POSKYTOVANIE JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI/ MIMORIADNEJ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

 • Popis: Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len jednorazová dávka) možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Jednorazová dávka sa poskytuje na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
  Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci (ďalej len mimoriadna dávka) občanovi môže Mesto Kráľovský Chlmec priznať na úhradu mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou.
 • Doklady
  ·      Potvrdenie z ÚPSVaR – evidencia uchádzačov o zamestnanie
  ·      Rozhodnutie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  ·      Rozhodnutie z Okresného súdu o rozvode manželstva
  ·      Potvrdenie o poberaní prídavku na nezaopatrené dieťa *za kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
  ·      Potvrdenie o výdavkoch súvisiacich s bývaním (nájomné, elektrika, plyn)
  ·      Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi *za kalendárny rok – rozpis podľa mesiacov
  ·      Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku – rozpis podľa mesiacov
  ·      Rozhodnutie o výške dôchodkových dávok (invalidný, starobný, vdovský, sirotský, sociálny)
  ·      Potvrdenie o poberaní náhradného výživného – rozpis podľa mesiacov
  ·      Potvrdenie o poberaní peňažného príspevku za opatrovanie
 • Formuláre:
  ·   Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi/mimoriadnej dávky sociálnej pomoci
  ·   Vyjadrenie k dochádzke do školy
  ·   Potvrdenie od lekára  k poskytnutiu dávky v hmotnej núdzi 
  ·   Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, č.dv. 18
 • Kontakt: +421 056 63 22521, Mgr. Ildikó Molnárová
 • Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: bez poplatku
 • Legislatíva:
  § 17, § 18 a § 27 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
  VZN č. 6/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Kráľovský Chlmec

POSÚDENIE ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – ZARIADENIE PRE SENIOROV, ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 • Popis: Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“ spolu s potvrdeným tlačivom  „Lekársky nález“, prípadne iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Kráľovský Chlmec, Oddelenie organizačné a vnútornej správy alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
  Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Vám vydané rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu (v ktorom bude uvedený aj stupeň odkázanosti), o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 • Doklady: Preukaz totožnosti
 • Formuláre:
  ·        Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  ·        Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • Miesto: Odd. organizačné a vnútornej správy,II. poschodie, č.dv. 18
 • Kontakt:  056 63 21524, Mgr. Ildikó Molnárová
 • Doba vybavenia: Doba vybavenia  do 30 dní od podania žiadosti
 • Poplatok: Bez poplatku
 • Legislatíva:
  § 35 , § 36, § 40, § 41 a § 48 –  § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
  VZN č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 25 °C 18 °C
piatok 21. 6. polojasno 30/16 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 29/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/18 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia