Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Oddelenie ekonomické

Vedúci oddelenia

Ing. Švistun Ladislav

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
č. dv. 3/1, III. posch.

Účtovníctvo a štatistika

Gulyásová Viola

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
č. dv. 3/1, III. posch.

Personalistika a mzdy

Mgr. Gáspárová Monika
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
č. dv. 4/1, III. posch.

Financovanie školstva

Bc. Fedorová Anetta 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
č. dv. 4/1, III. posch.

Hlavná pokladňa

Anetta Lénártová
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad , L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
1. kontakt ., prízemie MsÚ

Dane z nehnuteľnosti

Mgr. Peter Szedlák
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
č. dv. 3, III. posch.

Pokladňa TKO

Katarína Bóková
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
1. kontakt, prízemie MsÚ

1. Ekonomické oddelenie najmä:

a) spracováva návrh rozpočtu mesta, jeho úprav a vedie evidenciu rozpočtových opatrení v zmysle platných právnych predpisov,

b) riadi a zabezpečuje financovanie úloh podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (investičná výstavba a úlohy v rámci neinvestičných výdavkov) v medziach vytvorených finančných zdrojov rozpočtu,

c) vykonáva dispozície s rozpočtovými prostriedkami medzi jednotlivými účtami mesta,

d) vyhotovuje štvrťročné rozbory plnenia rozpočtu na rokovanie orgánov mesta,

e) zabezpečuje finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia po skončení rozpočtového roka,

f) zostavuje záverečný účet mesta s rozborom hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok,

g) zabezpečuje metodický dozor nad finančným hospodárením mestského úradu,

h) pripravuje podklady pre peňažný ústav v prípade vybavovania žiadosti o úver,

i) pripravuje podklady na schválenie úverov pre orgány mesta,

j) zabezpečuje sledovanie a vyúčtovanie účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, príp. na iný účel,

k) zabezpečuje a spolupracuje pri vypracovaní vnútorných smerníc a všeobecne záväzných nariadení v oblasti účtovníctva a miestnych daní,

l) riadi a koordinuje činnosti v oblasti účtovníctva a miestnych daní,

m) v daňovej oblasti zabezpečuje kompletný výber a správu daní na úrovni samosprávy

 

2. V oblasti účtovníctva, výkazníctva štatistiky a materiálového účtovania najmä:

a) zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou,

b) zabezpečuje komplexné spracovanie pokladničných operácií v nadväznosti na účtovníctvo mestského úradu,

c) zabezpečuje komplexné účtovníctvo mimorozpočtových fondov mesta,

d) zhotovuje interné účtovné doklady (predovšetkým účtovanie predpisov pohľadávok a záväzkov mestského úradu a uzatváranie príslušných účtov),

e) zabezpečuje účtovanie na úverových účtoch, vrátane evidencie splátok istiny a úrokov z prijatých úverov,

f) spracováva účtovné doklady a vedie samostatnú evidenciu týkajúcu sa prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie,

g) zabezpečuje centrálnu evidenciu došlých faktúr,

h) zabezpečuje centrálnu evidenciu odoslaných faktúr a prijatých dobropisov,

i) vedie komplexnú evidenciu pohľadávok a záväzkov mestského úradu,

j) pripravuje podklady na realizáciu zápočtov pohľadávok a záväzkov,

k) spracováva štatistické a účtovné výkazy za mestský úrad a mesto ako celok v zmysle zákona o účtovníctve a pokynov Ministerstva financií SR,

l) zabezpečuje účtovanie pohybov majetku a odpisov z majetku v evidencii mestského úradu,

m) zabezpečuje v rámci inventarizácie porovnanie stavu majetku zisteného inventúrou so stavom v účtovníctve,

n) spracováva podklady na zostavenie rozpočtu mesta a vyhodnotenie jeho plnenia,

o) spracováva podklady k sledovaniu hospodárenia s rozpočtom a vypracovaniu štvrťročných rozborov,

p) spracováva podklady k záverečnému účtu,

q) zabezpečuje bankový styk, bezhotovostný platobný styk formou prevodných príkazov a internetbankingu

 

3. V oblasti miestnych daní najmä:

a) vykonáva správu miestnych daní (dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za ubytovanie, dane za záber verejného priestranstva- iba vystavovanie rozhodnutí) v zmysle platnej právnej úpravy,

b) pripravuje podklady pre vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia v oblasti miestnych daní, a miestnych poplatkov,

c) preberá daňové priznania, vyrubuje dane a príslušenstvo dane rozhodnutiami,

d) eviduje platenie daní a zabezpečuje úhradu (vymáhanie) nedoplatkov,

e) vykonáva kontrolu daňových priznaní,

f) porovnáva skutočný stav predmetu dane nehnuteľnosti s údajmi evidovanými v katastri nehnuteľností, aktívne vyhľadáva nových daňovníkov a poplatníkov, spresňuje zoznam registrovaných daňovníkov a poplatníkov,

g) vybavuje všetku písomnú agendu v oblasti daní,

h) realizuje odvolacie konania v zmysle zákona SNR č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

i) spracováva podklady pre posúdenie žiadostí o povolenie odkladov a splátok na úhradu nedoplatkov na daniach a poplatkoch spravovaných oddelením, kontroluje dodržiavanie splátok v zmysle zákona o správe daní, podklady pre odklad a splátky nedoplatkov na daniach, kontroluje dodržiavanie splátok,

j) vydáva rozhodnutie o odpísaní daňovej pohľadávky v zmysle zákona o správe daní,

k) eviduje pohľadávky mesta na daniach a poplatkoch spravovaných mestom a pri neúspešnom vymáhaní ich postupuje na vymáhanie právnikovi mesta.

 

4. V oblasti personalistiky a miezd najmä:

a) zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu súvisiacu s prijímaním pracovníkov do pracovného pomeru, zmenu obsahu pracovných zmlúv, skončenie pracovného pomeru,

b) vedenie evidencie zamestnancov mestského úradu,

c) styk s poisťovňami ( prihlášky, odhlášky ) a s príslušným úradom práce,

d) spracováva štatistické výkazy súvisiace s personálnou prácou,

e) vedie evidenciu práceneschopnosti,

f) eviduje a vystavuje listy dôchodkového zabezpečenia,

g) zabezpečuje podklady pre priznanie rodinných prídavkov,

h) zabezpečuje agendu a priebeh výberových konaní a konkurzov pri prijímaní zamestnancov  mestského úradu,

i) komplexne spracúva mzdovú agendu v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

j) zabezpečuje likvidáciu miezd a zrážok zo mzdy zamestnancov v pracovnom alebo v obdobnom pomere,

k) zabezpečuje vyplatenie odmien poslancom a členom komisií,

l) vyhotovuje evidenčné listy o príjmoch a súvisiace doklady,

m) pripravuje podklady k žiadostiam zamestnancov mesta o starobný, invalidný a čiastočný invalidný dôchodok,

n) spracováva mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu v súlade s platnou legislatívou,

o) spracováva štvrťročné a ročné štatistické výkazy v oblasti práce a miezd,

p) pripravuje poklady pre návrh rozpočtu v mzdovej oblasti,

q) sleduje plnenie rozpočtu oblasti miezd podľa jednotlivých stredísk,

r) zabezpečuje likvidáciu cestovných príkazov mestského úradu,

s) zabezpečuje evidenciu zúčtovateľných tlačív,

t) vykonáva čiastkové zúčtovanie daní,

u) spracováva a predkladá mesačné a ročné hlásenia k dani zo závislej činnosti miestne príslušnému správcovi dane.

 

5. V oblasti financovania školstva najmä:

a) spracúva podklady pre zostavovanie rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

b) spracúva podklady na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

c) spracúva podklady k sledovaniu hospodárenia a zostavovaniu prehľadov a rozborov o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

d) spracúva hlásenia a výkazy v oblasti financovania školstva,

e) mesačne pripravuje platobné poukazy na úhradu prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa schváleného rozpočtu a platnej právnej úpravy,

f) zabezpečuje vedenie účtovníctva škôl a školských zariadení,

g) spracováva účtovné výkazy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za mesto ako celok,

h) spracováva výsledky inventarizácie škôl a školských zariadení pre potreby záverečného účtu.

 

6. V oblasti vedenia pokladne najmä:

a) vyhotovuje pokladničné príjmové a výdavkové doklady, vedie pokladničnú knihu,

b) zabezpečuje výber finančných prostriedkov v hotovosti a ich odvod na účty mesta podľa charakteru platby,

c) zabezpečuje výplatu dávok, ktoré mesto dostáva ako osobitný príjemca dávok,

d) dbá na dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti,

e) zabezpečuje príjem, vydávanie a evidenciu cenín,

f) sleduje výšku vyplatených záloh (napr. na drobné nákupy, pracovné cesty a pod.), ichvčasné a správne vyúčtovanie,

g) vykonáva dennú uzávierku pokladne,

h) vedie evidenciu hrobových miest a agendu súvisiacu s prenájmom hrobových miest a poplatku za udržiavanie cintorína.

 

7. V oblasti vedenia pokladne KO a DSO najmä:

a) vyberá pre mesto miestne poplatky podľa zákona o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zabezpečuje pokladničné operácie súvisiace s komunálnym odpadom,

b) vedie register poplatníkov – fyzických a právnických osôb,

c) zabezpečuje spracovanie rozhodnutí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrubuje miestne poplatky na základe podaných priznaní, zistení mestského úradu v zmysle VZN mesta o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zabezpečuje doručenie rozhodnutí poplatníkom,

d) vedie analytickú evidenciu došlých platieb a poplatkov podľa daňovníka a druhu poplatkov, sleduje včasnosť platenia a na  nezaplatené  poplatky zasiela výzvy,

e) predpisuje penále, vyrubuje ich platobnými výmermi a doručuje poplatníkom,

f)  vedie register poplatníkov,

g) spracúva úhrady prostredníctvom SIPO a poskytuje aktuálne údaje do systému SIPO mesačne v termíne podľa požiadaviek Slovenskej pošty,

h) spracúva úhrady vymožené exekučným konaním,

i) vedie prehľadnú evidenciu o všetkých druhoch exekúcií,

j) mesačne odsúhlasuje stav úhrad na poplatku za KO a DSO.

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
polojasno 26 °C 15 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/17 °C
streda 19. 6. polojasno 31/18 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 26/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia