Menu
Mesto Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec
Mesto Kráľovský Chlmec

Oddelenie výstavby a správy majetku

Vedúca oddelenia

Ing. Iveta Sabaková
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č.dv. 4, III. posch.

Verejné obstarávanie, správa majetku mesta

Martina Košlabová 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č.dv. 13, II. posch.

Životné prostredie

Ing. Štefan Kendi 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
I. poschodie č.dv.30.   

Výstavba a doprava

Ing. Viktor Szabó 
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
III. posch. č.dv. 4.

1. Oddelenie zabezpečuje najmä:

a) sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obstaráva zmenu alebo doplnok územného plánu,

b) zabezpečuje riadne uloženie schváleného ÚPN mesta a všetky podklady , ako aj
doklady o zmenách a doplnkoch,

c) vypracúva stanoviská a stanovuje podmienky k investičným zámerom fyzických a právnických osôb,                                                                                                                     

d) zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta,

e) zabezpečuje projektovú dokumentáciu stavieb, vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia investícií mesta,

f) zabezpečuje stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii stavieb

g) zabezpečuje výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov,

h) vykonáva odborný stavebný dozor mesta pri realizácii stavieb,

i) pripravuje a predkladá návrhy rozpočtu mesta týkajúce sa oddelenia, kontroluje čerpanie rozpočtu oddelenia,

j) odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície,

k) zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov,

l) zabezpečuje podporu výstavby z prostriedkov ŠFRB

m) usmerňuje a koordinuje výstavbu a rozvoj mesta, zón a súboru objektov s cieľom tvorby kvalitného urbanisticko-architektonického a funkčného riešenia,

n) na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle platných zákonov vedie
informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta, spolupracuje s krajským pamiatkovým úradom a koordinuje stavebné činnosti na kultúrnych pamiatkach mesta.

 

2. V oblasti starostlivosti o životné prostredie najmä:

a)    vyjadruje sa k  činnostiam v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia ( odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vodnéhohospodárstva, ochrany pôdneho a lesného fondu) v zmysle kompetencií vyplývajúcich z platných právnych predpisov,

b)   povoľuje výrub drevín a ďalšie činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny,

c)    vypracováva všeobecne záväzné nariadenia mesta týkajúce sa ochrany životného prostredia,

d)   spracováva program odpadového hospodárstva mesta,

e)    vydáva súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia,

f)    vydáva rozhodnutia o výške poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečistenia ovzdušia,

g)   vyjadruje sa a vydáva stanoviská k akejkoľvek vodohospodárskej činnosti na území mesta,

h)   vydáva stanoviská k čisteniu a údržbe vodných tokov,

i)     vydáva rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, úprave, obmedzení, príp. zákaze nakladania s vodami,

j)     vydáva súhlas na stavby, zariadenia, príp. činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie vodohospodárskeho orgánu, ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery,

k)   zabezpečuje schvaľovanie kanalizačných poriadkov,

l)     vytvára podmienky pre kvalitné životné prostredie obyvateľov mesta v oblasti ochrany ovzdušia, vody, pôdy, prírody a krajiny.

 

3. V oblasti nakladania s odpadom zabezpečuje najmä:

a)   komplexne dohliada na výkon služieb pri zabezpečovaní likvidácie odpadu,

b)   pripravuje všeobecné záväzné nariadenia o poplatkoch za komunálny odpad a drobný  stavebný odpad,

c)    zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním zmluvných vzťahov s poskytovateľom služby na zber a zneškodnenie odpadu,

d)   zabezpečuje ekonomickú vyváženosť príjmov a výdavkov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,

e)   spracúva štatistické  výkazy o odpadoch,

f)     spolupracuje s občanmi mesta, mestskou políciou, komisiami MsZ, oddeleniami MsÚ a inštitúciami v meste za účelom získavania podkladov k poplatkom,

g)   prerokúva priestupky na úseku životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov.

 

4. V oblasti  dopravy a pozemných komunikácií zabezpečuje najmä:

a)   povoľovanie drobných stavieb , stavebných úprav a udržiavacích prác na úseku dopravy,

b)   vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie mestských komunikácií a verejných priestranstiev,

c)    vydávanie rozhodnutí o dočasnom a trvalom dopravnom značení,

d)   vydávanie povolení na uzávierku mestských komunikácií,

e)   predprojektovú a projektovú prípravu stavieb,

f)     vydávanie stanovísk ku všetkým stupňom projektovej dokumentácie, územným konaniam a ďalším konaniam pre realizáciu stavieb na území mesta na základe požiadaviek investorov,

g)   územnotechnické podklady k pripravovaným investičným akciám mesta,

h)    vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí,

i)     pri realizácii stavieb,  ktorých investorom je mesto:

–          kontroluje vykonávanie prác na stavbe, ich súlad s projektovou dokumentáciou, dodržiavanie kvality a časového harmonogramu prác,

–          preveruje súlad fakturácie s odsúhlaseným rozpočtom stavby,

–          realizuje opatrenia na odvrátenie alebo zamedzenie materiálových alebo iných škôd na stavbe,

j)     prerokúva  sťažnosti, podnety a petície, ktorých predmetom podania je problematika dopravy,

k)    priebežne, min. 1x ročne vykonáva analýzu miestnych komunikácií z hľadiska ich kvality vrátane chodníkov a dopravného značenia vrátane vodorovného dopravného značenia,

l)     priebežne podľa vydaných rozhodnutí ,  vykoná kontrolu rozkopávok za účasti príslušného vlastníka alebo správcu siete a zápisnične ich prevezme,

m) spracovanie podkladov k rozpočtu mesta z hľadiska potrieb realizácie dopravných stavieb a ich rekonštrukcií  (nie správa a údržba),

n)   vydávanie stavebných povolení na úseku preneseného výkonu štátnej správy ako špeciálny stavebný úrad pre dopravu,

o)   prerokúva priestupky a správne delikty na v zmysle platných právnych predpisov,

p)   vypracúva povolenia za užívanie verejných priestranstiev , ktoré následne odstupuje ekonomickému oddeleniu za účelom vyrubenia dane.

 

5. V oblasti verejného obstarávania zabezpečuje najmä:

a) na základe finančných limitov predpokladaných cien tovarov, služieb a prác zabezpečuje procesy verejného obstarávania pre potreby mesta,

b) určuje metódu verejného obstarávania,

c) pripravuje súťažné podklady pre vypracovanie ponúk,

d) zabezpečuje vyhlásenie verejného obstarávania,

e) je kontaktnou osobou pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní,

f) pripravuje materiály pre komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk,

g) spracúva písomnosti z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk,

h) pripravuje podklady pre Úrad pre verejné obstarávanie a iné kontrolné orgány,

i) spracúva správy o každej zákazke,

j) vykonáva odborné poradenstvo a metodicky usmerňuje pracovníkov MsÚ pri zabezpečovaní tovarov, služieb a prác,

k) spracúva správy o zákazkách v zmysle platných právnych predpisov,

l) 1x ročne prehodnocuje smernicu o verejnom obstarávaní spracovanú pre mesto.

 

6. V oblasti spolupráce s komisiou životného prostredia a územného plánovania zabezpečuje najmä:

a) prípravu materiálov na zasadnutie komisie územného plánovania pri MsZ v Kráľovskom Chlmci

b) vedie evidenciu žiadostí,

c) na základe rozhodnutia komisie pripravuje návrhy na uznesenia MsZ,

d) informuje žiadateľov o spôsobe vybavenia ich žiadostí,

e) spolupracuje pri vyhotovovaní správy o plnení uznesení MsZ,

 

7. V oblasti správy pozemkov zabezpečuje najmä:

a) evidenciu a aktualizáciu stavu pozemkov vo vlastníctve mesta,

b) pripravuje podklady k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov užívaných mestom bez vlastníckeho vzťahu,

c) pripravuje podklady k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta, užívaných inými osobami,

d) pripravuje podklady k uzneseniam MsZ , ktoré sa týkajú usporiadania pozemkov ,

e) podáva hlásenia zmien v katastri nehnuteľností pre správu katastra,

f) správe katastra ďalej:

  • predkladá na zápis geometrické plány,
  • pre potreby mesta zabezpečuje výpisy z listov vlastníctva, pozemkovej knihy a identifikáciu parciel,
  • pripravuje podklady pre vypracovanie geometrických plánov.

 

8. V oblasti správy majetku zabezpečuje najmä:

a) vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ,

b) zabezpečuje poistenie majetku,

c) vypracúva protokoly o prevode správy majetku na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

d) sleduje stav hnuteľného majetku, navrhuje spôsob jeho využitia,

e) spracúva návrhy na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku,

f) realizuje odpisovanie majetku a spracovanie podkladov pre zúčtovanie odpisov,

g) vykonáva inventúry majetku, pohyb majetku, zaradenie a vyradenie z evidencie a inventarizáciu majetku – porovnanie s účtovným stavom,

h) zabezpečuje sumarizáciu majetku za mesto ako celok vrátane organizáciív zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

i) spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby sa predišloduplicitnej evidencii o majetku mesta,

j) je zodpovedný za zápis všetkého nehnuteľného majetku mesta do katastranehnuteľností, vrátane záznamu o správe majetku mesta.

 

Kráľovský Chlmec

Mesto po vzniku Uhorska sa osada a ako aj celé Medzibodrožie stali súčasťou Zemplínskej župy. S názvom „Helmech“ sa stretávame v zakladacej listine obce Leles z roku 1214.

Počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
utorok 28. 5. zamračené 24/12 °C
streda 29. 5. slabý dážď 24/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Mesto Kráľovský Chlmec Bodrogköz szíve
Mesto Kráľovský Chlmec Srdce Medzibodrožia